SVs plan for grønn gjenreisning: Veien ut av krisa

– Vi har laget en plan som både gjenreiser landet etter pandemi, og samtidig får Norge på sporet av klimamålet og reduserer forskjellene. Vi mener det er fundamentalt viktig å se krisene i sammenheng, sier Torgeir Knag Fylkesnes som er nestleder i SV. 

– Planen fremstår ambisiøs, men er ikke mer enn hva vi faktisk må gjøre dersom vi skal komme oss gjennom krisene vi står i. Når krisene er store må vi tenke stort, sier Fylkesnes.

Sosialistisk Ungdom er glade for at SV leder an arbeidet med å skape et grønt og rettferdig Norge. 

– Det haster å kutte klimagassutslippene og omstille Norge, samtidig skal vi skape nye arbeidsplasser. Nå er det rekordhøy arbeidsledighet blant unge og mange unge står uten utdanning eller lærlingplass. Jeg er glad for at SV vil slippe ungdom til i landbruket, fiskerinæringen og reindriftsnæringen.

SV vil foreslå dette i Stortinget:  

Grønn snuoperasjon 

  • Styrke finansieringen av grønne prosjekter, gjennom å oppkapitalisere Nysnø med minst 20 milliarder 
  • Direkte statlig eierskap ved å etablere et grønt statlig investeringsselskap som bla skal investere i flytende havvind, bioindustri, karbonfangst- og lagring, batteriproduksjon, hydrogen og grønn skipsfart 
  • Tilslutte oss fremoverlente EU-prosjekter, som Important Projects of Common European Interest (IPCEI) innen batteriproduksjon og ta initiativ til nyetableringer innen flytende havvind, bioindustri, nullutslipp skipsfart, samt CCS, og komme tilbake med en statlig strategi for disse næringene
  • Vri offentlige innkjøp gjennom å endre lov om offentlige anskaffelser og gjøre det gunstig for innovative og grønne innkjøp. 

Grønn jobb- eller utdanningsgaranti 

  • Nasjonal sysselsettingsgaranti og jobbskapingsprogram. Behovet for arbeidskraft skal kartlegges og nødvendige tiltak for å møte disse behovene skal møtes. Etablere en garanti om jobb eller skolering for alle arbeidsføre i det grønne skiftet.  
  • Strategi for arbeids- eller utdanningstiltak for ungdom. Strategien skal ha både arbeids- og utdanningsrettede tiltak, samt tiltak innen bolig, helse og øvrig velferd. I tillegg skal det være tiltak for å rekruttere ungdom i landbruk, fiskeri og reindrift. 

Planen finner du her.

Del denne saken