Vindkraft

Norge er et land rikt på naturressurser. Vi har et  enormt potensial for produksjon av fornybar, klimavennlig energi. Spesielt gjelder dette vann-, sol- og vindkraft. Dessverre er arealavtrykket til fornybar kraft veldig stort. Utbygging av nye vindparker og andre energiformer må derfor alltid vektes mot naturmangfoldet og eksisterende arealkrevende næringer. Derfor ønsker vi at vindkraft på land skal bygges i allerede industrialiserte områder der det ikke kommer i konflikt med viktige naturinteresser.

Havvind  

Havvind er en ressurs med et enormt potensiale i Norge, for hav og vind er noe vi har nok av. Nå og i framtida vil det være viktig å benytte strømproduksjonsmuligheter som påvirker naturen i minst mulig grad.

Norsk industri sitter i dag på offshorekompetanse i verdensklasse. Oljeindustrien har sørget for utbredt forskning, prøving, feiling og kunnskapsutvikling om offshore installasjoner. Det er et betydelig konkurransefortrinn som det er livsviktig at vi beholder og videreutvikler. Det er på tide vi bruker denne kunnskapen i en bærekraftig retning. Fordi havvind fortsatt er nytt, kreves det politiske prioriteringer og satsing på området for å utvikle de beste løsningene. 

Utbygging og konsesjoner

Det er viktig at all vindkraftutbygging er i tråd med ILO-konvensjonen. I de tilfeller der utbygging av vindkraft havner i konflikt med samisk kultur og reindriftsområder må god dialog ligge til grunn og samers stemmer må høres. Samtidig er det et viktig prinsipp for SU som en del av en internasjonal miljøbevegelse, at hensynet til klima alltid skal veie tungt.

Norge har et ansvar for å bygge ut ny og ren energi for å sikre et levedyktig klima også i fremtiden. I situasjoner hvor dette går på akkord med samenes interesser, må det sikres gode og omfattende kompensasjonsordninger.

Konsesjonssystemet rundt vindkraften må endres slik at verdiene i stor grad tilfaller lokalt. Vi ønsker at ny kraft skal bygges ut i fellesskap gjennom statlige aktører. Samtidig ønsker vi en massiv satsing på havvind som er mindre konfliktfylt enn vindkraft på land og som kan være med å drive utviklingen av en næring som kan skape mange grønne arbeidsplasser. 

SU vil:

  • Ha en statlig satsing på havvind nå.
  • Ha et fullskala demonstrasjonsanlegg for havvind i Norge.
  • At vi bygger ut mer grønn energi gjennom blant annet vindkraft i Norge.
  • At hvert vindkraftprosjekt må vurderes ut i fra klimagevinst og naturinngrep.
  • At Norge skal opprette StatWind – et statlig selskap for offshore vindkraft.
Del denne saken