Studenthelse og studentvelferd

Fysisk og psykisk helse

Fysisk aktivitet og psykisk helse henger tett sammen, og fysisk aktivitet kan hjelpe til å  forebygge psykiske plager. Utstyr og rom til trening og idrett må være tilgjengelige for studenter, både prismessig og ved at kapasiteten strekker til. 

I dag har samskipnadene mange gode helsetilbud for studenter. Likevel kan det oppleves som en økonomisk byrde å besøke lege eller tannlege, og det gjør at ikke alle har lik tilgang på nødvendige helsetjenester.

SU vil: 

  • Ha økte overføringer til samskipnadene rettet mot både fysisk og psykisk helse. 
  • Bygge ut flere idrettsanlegg ved kapasitetsmangel.
  • Ha egen stortingsmelding om studenthelse og handlingsplan for studenthelse. 
  • Sette i gang flere og nye forskningsprosjekter på studenthelse.
  • Innføre gratis tannhelse for alle.

Trivsel og sosialt læringsmiljø 

Det er viktig at studentene har tilgang på aktive linjeforeninger og gode sosiale arenaer i studietida. Fadderordningen legger til rette for at nye studenter enklere kan bli kjent med hverandre. Utdanningsinstitusjonene og samskipnadene må ansvarliggjøres for det sosiale læringsmiljøet, og gi større økonomisk støtte til studentfrivillighet og -organisasjoner.

SU vil:

  • At bedre informasjon gis, både om lavterskel- og behandlingstilbud, spesielt ved skolestart.
  • At studentforeninger har tilgjengelige lokaler og utstyr man kan leie gratis.
  • Universiteter og høyskoler må ta ansvar for studentenes psykososiale læringsmiljø.
Del denne saken