Studentdemokrati og et demokratisk akademia

Photo by Yingchou Han 

I dag har studentene rett til å bli hørt og være representert i styrende organer på sin høyere utdanningsinstitusjon. Universitet- og høyskoleloven kapittel 4-1 slår fast at “institusjonene skal legge forholdene til rette slik at alle studentorganene kan drive sitt arbeid på en
tilfredsstillende måte” og at “studentorganene skal høres i alle saker som angår studentene på det aktuelle nivå”. Likevel ser vi at mange institusjoner ikke tar dette ansvaret på alvor.

Nå ser vi en tendens der næringslivet får stadig større innflytelse i akademia, ved at regjeringen i større grad oppnevner næringslivstopper som eksterne styrerepresentanter, og institusjoner selv gir næringslivet en sentral rolle i interne demokratiske prosesser.

Det har blitt en økt maktkonsentrasjon som følge av fusjon- og sentraliseringspolitikken den blåblå regjeringen har ført. Det kan gjøre avstanden til politisk ledelse og øverste ledd i studentdemokratiet blir stor for mange, særlig på institusjoner med mange campuser og store avstander. 

Flere og flere institusjoner, fakulteter og institutter velger også å ha ansatt ledelse. Rektorer, dekaner og instituttledere har viktige posisjoner i akademia, og bør derfor være valgt demokratisk av studenter og ansatte.

SU vil:

  • At regjeringen skal ansvarliggjøre og stille krav til institusjonene for å sikre studentenes høringsrett.
  • At institusjonene skal ta sitt ansvar for opplæring av studenttillitsvalgte på alvor og sikre administrative ressurser for oppfølging av studenttillitsvalgte.
  • Styrke og lovfeste studentombudenes rolle for å sikre at studentenes rettigheter blir ivaretatt
  • At universitetene skal være egne forvaltningsorgan, med særskilte fullmakter. Vi vil gå mot andre tilknytningsformer for universitet- og høgskolesektoren, som foretaksmodellen.
  • At ledelsen på alle nivåer som hovedregel skal være demokratisk valgt av studenter og ansatte
  • At studenter skal ha mulighet til å stille til valg i rektorvalg, dekanvalg og instituttvalg.
  • At studenters stemme ved demokratiske valg på institusjonen skal vektes høyere.
Del denne saken