Studentboliger

De siste 10 årene har kun mellom 13 og 15% av studenter hatt tilgang på studentbolig fra studentsamskipnadene. Mange studenter blir derfor presset ut på det private boligmarkedet der prisene kan være flere tusen kroner dyrere enn hos studentsamskipnadene, som er et spleiselag mellom staten og studentene.

Det tilbringes mye tid i boligen og det er derfor viktig at den har god kvalitet og holder en viss standard. Alle studenter skal ha et godt bomiljø.

SU vil:

  • At den nasjonale dekningsgraden av studentboliger settes til 25% av studentmassen.
  • Bygge 4000 boliger årlig for å nå dekningsgraden.
  • At staten tar 49% av utgiftene til bygging av studentboliger i regi av studentsamskipnadene.
  • At studentboliger i regi av studentsamskipnadene fritas fra eiendomsskatt.
  • At studentboligene holder byggtekniske forskrifter.
  • Ha tilskudd til gratis utlånsordning av grunnleggende fasiliteter i regi av studentsamskipnadene.
  • At kommunene skal stille egnede tomter disponible til bygging av studentboliger.
  • At det i den nye tilskuddsordningen for studentboliger må sikres at oppgradering av bygg som har nådd teknisk levealder blir sidestilt med nye studentboliger slik at det også kan få støtte. 
Del denne saken