Skolepolitikk

Bilde: SV

Norge er et land med klasseskiller. Folk har ulik økonomisk, kulturell og sosial bakgrunn. Den norske fellesskolen må ha som mål å være en møteplass for elever med ulik bakgrunn.

For å utjevne klasseforskjeller i skolen er det særlig nødvendig med et systematisk fokus på opparbeiding av grunnleggende ferdigheter som skriving, lesning og muntlige ferdigheter  de første årene i grunnskolen.

Hvilken skole vi har er et spørsmål om hvilket samfunn vi vil ha. Skolen er med på å opprettholde verdier og tradisjoner i samfunnet, men er også et redskap for å endre samfunnet i positiv retning. Sosialistisk Ungdom krever en skole som bygger på frihet og demokrati. En skole som har rom for elver med ulik bakgrunn, kjønn, etnisitet og seksualitet. 

De siste tiårene har det skjedd en akademisering av den norske skolen. Teori har altså blitt stadig viktigere, og det har skjedd på bekostningen av praktisk kunnskap. I tillegg fører dette større forskjeller i skolen fordi det er nær sammenheng mellom utdanningen til foresatte og skoleresultatene til elevene. Det er gjennom å kombinere teori med praktisk arbeid vi bygger samfunnet. Sosialistisk Ungdom krever derfor en skole som i større grad setter pris på, og bygger opp under, praktisk kunnskap

SU vil ha:

  •  en skole hvor ulike elever har like muligheter
  •  en skole  som bygger opp under vrdier som likestilling, likeverd og demokrati
  • en skole som verdsetter ulike former for kunnskap
Del denne saken