Skolepolitikk

Den norske fellesskolen må ha som mål å være en møteplass for elever med ulik bakgrunn og sikre at alle får lik mulighet til å lykkes uavhengig av hvem man er, hvor man kommer fra eller hvor god råd man har. For å utjevne klasseforskjeller i skolen er det særlig nødvendig med et systematisk fokus på opparbeiding av grunnleggende ferdigheter som skriving, lesing og muntlige ferdigheter de første årene i grunnskolen.

Foto: SV

Hvilken skole vi har er et spørsmål om hvilket samfunn vi vil ha. Skolen er med på å opprettholde verdier og tradisjoner i samfunnet, men er også et redskap for å endre samfunnet i positiv retning. Sosialistisk Ungdom krever en skole som bygger på frihet og demokrati. En skole som har rom for elever med ulik bakgrunn, kjønn, etnisitet og seksualitet. 

De siste tiårene har det skjedd en akademisering av den norske skolen. Teori har altså blitt stadig viktigere, og det har skjedd på bekostning av praktisk kunnskap. I tillegg fører dette til større forskjeller i skolen fordi det er nær sammenheng mellom utdanningen til foresatte og skoleresultatene til elevene. Det er gjennom å kombinere teori og praktisk arbeid vi bygger samfunnet. Sosialistisk Ungdom krever derfor en skole som i større grad setter pris på, og bygger opp under, praktisk kunnskap.

SU vil at skolen skal fokusere på læring, ikke på pugging. SU kjemper for en skole som ser mer enn bare testresultater og som verdsetter det hver og én er god på. I dag legger skolesystemet opp til en endeløs pugging, for så å glemme alt uken etter. Det er en dårlig måte å lære på. Et ustanselig press skapt av testing og prøver fører til usunt stress hos elevene. Faktisk er skolerelatert stress den største årsaken til at ungdommer er stresset i dag. Elevene bør selv få makten til å bestemme hvor mange prøver det skal være i løpet av en uke, og skolen må fokusere mer på at elevene får lære fagstoffet skikkelig på en inspirerende måte.

SU vil:

  • Ha en skole hvor ulike elever har like muligheter.
  • Ha en skole  som bygger opp under verdier som likestilling, likeverd og demokrati. 
  • Ha en skole som verdsetter ulike former for kunnskap.
  • At skolen skal fokusere på læring, ikke pugging.
Del denne saken