Skatteparadiser

Skatteflukt er når et selskap flytter overskuddet sitt fra et land der de skulle ha betalt skatt, til et land med lite eller ingen skatt og stort hemmelighold, gjennom å bruke avanserte selskapsstrukturer og manøvrere smutthull i staters lovverk.

Skatteparadiser er land der staten har ingen, eller kun lave, effektive skatter, og særskilte skatteregler i landet som er ment for utenlandske investorer. Skatteflukt muliggjøres blant annet gjennom at multinasjonale selskaper driver handel innenfor sin egen selskapsstruktur, noe som gjør at skatteflukt i dag også er vanskelig å oppdage.

Det skremmende verdimessige omfanget av skatteflukt gir oss et bilde av sammenhengen mellom en pervers global økonomisk urettferdighet og kapitalismens utrettelige grunnmekanismer. Hos kapitaleierne er det et profittjag som ikke kjenner noen grenser, og som gir insentiver til å manøvrere seg rundt lover og regler resten av samfunnet må forholde seg til.

Vi ser at resultatet er et ubegripelig nett av kompliserte finanstransaksjoner mellom utallige datterselskaper i et stort antall land som dagens skatteregime ikke klarer å få noe godt grep om. Dette er et enormt demokratisk problem og blant det som forsterker et brutalt og uholdbart klassesamfunn, i form av urettferdig makt- og ressursfordeling.

Det er de fattigste landene som kommer dårligst ut som følge av at de, juridisk og politisk, har færre ressurser og dårligere utbygde systemer for å innhente skatt eller fange opp skatteflukt. Selv om de rikeste landene taper størst summer, er det relative tapet større i lav- og mellominntektsland. I lys av dette blir problemene med skatteparadiser et ledd i fortellingen om moderne imperialisme.

SU vil:

  • Ha et nytt internasjonalt skattesystem der vi skattlegger multinasjonale selskaper på bakgrunn av den totale profitten i selskapsstrukturen, såkalt enhetlig skattelegging.
  • Utvide såkalt land-for-land-rapportering, slik at vi får mer informasjon om selskapers virksomhet i ulike land.
  • Styrke og utvide informasjonsutvekslingsavtaler Norge har med andre land, og sørge for at utviklingsland også får enklere tilgang til informasjon.
  • Utrede en begrensning av skatterådgiveres mulighet til å holde tilbake informasjon om aggressiv skatteplanlegging og ulovlig virksomhet, og at revisjonsregler for revisjonsselskaper skal underlegges FN.
  • At Norge skal ta initiativ i opprettelsen av en mellomstatlig gruppe i FN som jobber med skattespørsmål, slik at utviklingsland får mer innflytelse.
  • Gå over fra OECDs modellkonvensjon til FN sin i utformingen av skatteavtaler.
  • At skadelige skatteavtaler med utviklingsland reforhandles eller stanses.
  • Trekke Oljefondets og Norfunds investeringer ut av skatteparadis.
  • Regulere anbud og offentlige innkjøp til å ekskludere selskap som opererer fra eller har datterselskaper i skatteparadis.
Del denne saken