Skatteparadiser

Skatteparadiser er land der staten har ingen, eller kun lave, effektive skatter, særskilte skatteregler i landet som er ment for utenlandske investorer. Skatteflukt muliggjøres  blant annet gjennom at multinasjonale selskaper blant annet driver handel innenfor sin egen selskapsstruktur, noe som gjør at skatteflukt i dag også er vanskelig å oppdage.

Vi ser at resultatet er et ubegripelig nett av kompliserte finanstransaksjoner mellom utallige datterselskaper i et stort antall land som dagens skatteregime ikke klarer å få noe godt grep om. Dette er et enormt demokratisk problem og blant det som forsterker et brutalt og uholdbart klassesamfunn, i form av urettferdig makt- og ressursfordeling.

Det er de fattigste landene som kommer dårligst ut som følge av at de, juridisk og politisk, har færre ressurser og dårligere utbygde systemer for å innhente skatt eller fange opp skatteflukt. Selv om de rikeste landene taper størst summer er det relative tapet større i lav- og mellominntektsland. I lys av dette blir problemene med skatteparadiser et ledd i fortellingen om moderne imperialisme.

Derfor vil SU:

  • Ha et nytt internasjonalt skattesystem der vi skattlegger multinasjonale selskaper på bakgrunn av den totale profitten i selskapsstrukturen, såkalt enhetlig skattlegging.
  • Utvide såkalt  land-for-land-rapportering, slik at vi får mer informasjon om selskapers virksomhet i ulike land.
  • Styrke og utvide informasjonsutvekslingsavtaler Norge har med andre land, og sørge for at utviklingsland også får enklere tilgang til informasjon.
  • Utrede en begrensning av skatterådgiveres mulighet til å holde tilbake informasjon om aggressiv skatteplanlegging og ulovlig virksomhet, og at revisjonsregler for revisjonsselskaper skal underlegges FN.
  • Norge skal ta initiativ i opprettelsen av en mellomstatlig gruppe i FN som jobber med skattespørsmål, slik at utviklingsland får mer innflytelse.
  • Gå over fra OECDs modellkonvensjon til FN sin i utformingen av skatteavtaler.
  • At skadelige skatteavtaler med utviklingsland reforhandles eller stanses.
  • Trekke Oljefondets og Norfunds investeringer  ut av skatteparadis.
  • Regulere anbud og offentlige innkjøp til å ekskludere selskap som opererer fra eller
  • har datterselskaper i skatteparadis.
Del denne saken