Skatt

Skatter og avgifter oppleves ulikt ut i fra hvilken mulighet du har til å betale dem. Sosialistisk Ungdom arbeider for mest mulig progressive skatter slik at de som har mest også bidrar mest. Miljørelaterte skatter og avgifter reduserer etterspørselen etter skadelige produkter og skaffer inntekter som kan øremerkes til miljøvennlige formål, slik at folk får reelle alternativer. Slike avgifter bør brukes der det er behov for dem og de har en dokumentert miljøgevinst. For SU er det et viktig prinsipp at forurenser betaler så lenge dette slår sosialt ut. Derfor må vi kombinere grønneavgifter med røde skatter slik at vi sikrer radikal omfordeling til dem som har minst gjennom felles velferd. 

Et rettferdig skattesystem bygger opp om demokratiet og øker innbyggerne sin skattemoral. Da er vi avhengig av et skattesystem som ikke diskriminerer vilkårlig på bakgrunn av inntektstyper og nasjonal tilhørighet, eller mellom personer og selskaper.

I dag forsvinner anslagsvis flere tusen milliarder kroner i skatteflukt fra multinasjonale selskaper til såkalte skatteparadiser. Skatteflukt er når et selskap flytter overskuddet sitt fra et land der de skulle ha betalt skatt, til et land med lite eller ingen skatt og stort hemmelighold, gjennom å bruke avanserte selskapsstrukturer og manøvrere smutthull i staters lovverk.

Det skremmende verdimessige omfanget av skatteflukt gir oss et bilde av sammenhengen mellom en pervers global økonomisk urettferdighet og kapitalismens utrettelige grunnmekanismer. Hos kapitaleierne er det et profittjag som ikke kjenner noen grenser, og som gir insentiver til å manøvrere seg rundt lover og regler resten av samfunnet må forholde seg til.

Sosialistisk Ungdom vil:

• Ha et nytt internasjonalt skattesystem der vi skattlegger multinasjonale selskaper på

bakgrunn av den totale profitten i selskapsstrukturen.

• Innføre en enhetlig tilnærming til skattlegging i Norge.

• At alle selskaper som har virksomhet i Norge eller på det norske markedet skal

rapportere på hele selskapsstrukturen.

• Innføre skatt på alle finanstransaksjoner.

• Jobbe for å innføre et sosialistisk folkestyre og økonomisk system.

• Et mer progressivt skattesystem som letter skatten for lønnsarbeidere med lav inntekt, men øker den kraftig for de med store formuer og høye inntekter. Det samla skattenivået bør økes, blant annet gjennom innføringen av en millionærskatt og en tydelig skattelegging av de som bruker bolig som spekulasjonsobjekt. SU vil innføre to nye skattetrinn for de høyeste inntektene.

Del denne saken