Skatt

Skatter og avgifter oppleves ulikt ut ifra hvilken mulighet du har til å betale dem. SU jobber for mest mulig progressive skatter slik at de som har mest også bidrar mest til fellesskapet. Samtidig vil vi øke frikortgrensa slik at de som tjener minst ikke betaler skatt. Med vår skattepolitikk vil 8 av 10 betale mindre skatt.

Skatter og avgifter er også et godt virkemiddel for å styre samfunnsutviklingen, og miljøavgifter er et godt eksempel på dette. Miljørelaterte skatter og avgifter reduserer etterspørselen etter skadelige produkter og skaffer inntekter som kan øremerkes til miljøvennlige formål, slik at folk får reelle alternativer. Slike avgifter bør brukes der det er behov for dem og det har en dokumentert miljøgevinst. For SU er det et viktig prinsipp at forurenser betaler så lenge dette slår sosialt ut.  Vi vet at det er de store selskapene som står for de store klimagassutslippene, ikke vanlige folk. Derfor må vi kombinere grønne avgifter med omfordelende skatter slik at vi sikrer radikal omfordeling til dem som har minst gjennom felles velferd. 

SU vil:

  • Ha et nytt internasjonalt skattesystem der vi skattlegger multinasjonale selskaper på bakgrunn av den totale profitten i selskapsstrukturen.
  • At alle selskaper som har virksomhet i Norge eller på det norske markedet skal rapportere på hele selskapsstrukturen.
  • Innføre skatt på alle finanstransaksjoner.
  • Ha et mer progressivt skattesystem som letter skatten for lønnsarbeidere med lav inntekt, men øker den kraftig for de med store formuer og høye inntekter. 
  • At det samla skattenivået  økes, blant annet gjennom innføringen av en millionærskatt og en tydelig skattelegging av de som bruker bolig som spekulasjonsobjekt. 
  • Innføre to nye skattetrinn for de høyeste inntektene.
Del denne saken