Samer og urfolk

Hensynet til urfolk må vektlegges ved beslutninger om klimatilpasning og -finansiering. Menneskerettighetsperspektivet på miljø- og klimaspørsmålet henger tett sammen med en rekke andre rettigheter, særlig økonomiske og sosiale, men også politiske, sivile og kulturelle.

Bilde: SV

Konsultasjonsordningen er en formell kanal mellom det samiske samfunnet og norske myndigheter, og skal sikre at de samiske interessene blir synlige og tatt hensyn til i saker som angår dem. Denne ordningen vil SU lovfeste.

Reindrift er en viktig næring i samisk kultur og historie. Det viktig at relevant og korrekt kunnskapsgrunnlag skal ligge til grunn i beslutninger som angår næringen. Det er grunnleggende at styring over egne ressurser i reindrifta styrkes, slik at forvaltninga blir i tråd med folkerettens krav til selvbestemmelse. Reindriftsnæringa skal ha reell mulighet til å delta i planprosesser og må sikres bistand i møte med utbyggingsinteresser.

Norge har et ansvar for å bygge ut ny og ren energi for å sikre et levedyktig klima også i fremtiden, men i situasjoner hvor dette går på akkord med samenes interesser, må det sikres gode og omfattende kompensasjonsordninger.

SU vil:

 • Lovfeste og styrke konsultasjonsordningen.
 • Tydeligere identifisere kommunenes og fylkeskommunenes ansvar og forpliktelser overfor den samiske befolkningen i avtaler med Sametinget.
 • Styrke Sametingets rolle innen næringspolitiske og forvaltningsmessige spørsmål for å sikre samiske rettigheter og samiske naturressurser i forbindelse med etablering av industriell aktivitet i samiske områder.
 • Sikre anerkjennelse av samiske bruks- og eierrettigheter i Finnmark.
 • At all vindkraftutbygging og industriprosjekt skal være i tråd med ILO-konvensjonen.
 • At Sametingets krav om urfolksvederlag ved gruvevirksomhet innvilges, slik at lokalbefolkningen sikres deler av mineralinntektene.
 • Sikre samisk representasjon fra berørte beitebrukere i regionale rovviltnemnder.
 • Innføre nasjonale planretningslinjer for reinbeiteområdene, for å styrke reindriftas mulighet til arealvern og utvikling av reindrifta som næring og kulturbærer.
 • At reindrifta har gode rammebetingelser som muliggjør økt grad av inntjening og næringsutvikling.
 • Det skal etableres et samisk informasjonssenter som kan bistå samfunnet med kunnskap om samisk samfunn, kultur og historie.
 • Øke rekruttering til samisk allmenn- og barnehagelærerutdanning.
 • Innføre rekrutteringstiltak for å få flere til å velge høyere utdanning innen samisk språk.
 • Videreføre og videreutvikle høyere utdanning i lule- og sørsamisk.
 • Utbedre støtteordninger for utgivelse av samisk musikk og nye musikalske uttrykksformer.
 • Tilby samisk som valgfag på lik linje med fremmedspråk på både ungdomsskole og videregående
Del denne saken