Samer og urfolk

Hensynet til urfolk må vektlegges ved beslutninger om klimatilpasning og -finansiering. Menneskerettighetsperspektivet på miljø- og klimaspørsmålet henger tett sammen med en rekke andre rettigheter, særlig økonomiske og sosiale, men også politiske, sivile og kulturelle.

Konsultasjonsordningen er en formell kanal mellom det samiske samfunnet og norske myndigheter, og skal sikre at de samiske interessene blir synlige og tatt hensyn til i saker som angår dem. Denne ordningen vil SU lovfeste.

Reindrift er en viktig næring i samisk kultur og historie. Det viktig at relevant og korrekt kunnskapsgrunnlag skal ligge til grunn i beslutninger som angår næringen. Det er grunnleggende at styring over egne ressurser i reindrifta styrkes, slik at forvaltninga blir i tråd med folkerettens krav til selvbestemmelse. Reindriftsnæringa skal ha reell mulighet til å delta i planprosesser og må sikres bistand i møte med utbyggingsinteresser.

Bilde: Sosialistisk Venstrepari

Norge har et ansvar for å bygge ut ny og ren energi for å sikre et levedyktig klima også i fremtiden, men i situasjoner hvor dette går på akkord med samenes interesser, må det sikres gode og omfattende kompensasjonsordninger.

SU vil:

 •  Lovfeste og styrke konsultasjonsordningen.
 • Tydeligere identifisere kommunenes og fylkeskommunenes ansvar og forpliktelser overfor den samiske befolkningen i avtaler med Sametinget.
 • Styrke Sametingets rolle innen næringspolitiske og forvaltningsmessige spørsmål for å sikre samiske rettigheter og samiske naturressurser i forbindelse med etablering av industriell aktivitet i samiske områder
 • Sikre anerkjennelse av samiske bruks- og eierrettigheter i Finnmark.
 • At all vindkraftutbygging og industriprosjekt skal være i tråd med ILO-konvensjonen.
 • At Sametingets krav om urfolksvederlag ved gruvevirksomhet innvilges, slik at lokalbefolkningen sikres deler av mineralinntektene
 • Sikre samisk representasjon fra berørte beitebrukere i regionale rovviltnemnder.
 • Innføre nasjonale planretningslinjer for reinbeiteområdene, for å styrke reindriftas mulighet til arealvern og utvikling av reindrifta som næring og kulturbærer.
 • At reindrifta har gode rammebetingelser som muliggjør økt grad av inntjening og næringsutvikling.
 • Det skal etableres et samisk informasjonssenter som kan bistå samfunnet med kunnskap
 • om samisk samfunn, kultur og historie.
 • øke rekruttering til samisk allmenn- og barnehagelærerutdanning.
 • Innføre rekrutteringstiltak for å få flere til å velge høyere utdanning innen samisk språk.
 • Videreføre og videreutvikle høyere utdanning i lule- og sørsamisk.
 • Utbedre støtteordninger for utgivelse av samisk musikk og nye musikalske uttrykksformer.
 • Tilby Samisk som valgfag på lik linje med fremmedspråk på både ungdomsskole og videregående
Del denne saken