Religion og livssyn

Alle mennesker har krav på reell religions- og meningsfrihet. Verken staten eller offentlige institusjoner bør ta stilling i tros- og livssynsspørsmål, men bidra til at alle innbyggere skal stå fritt til å velge livssyn og religiøs praksis. Religion eller livssyn representerer for mange en viktig del av livet.

Skolen skal være religion- og livssynssnøytral. KRLE-faget (kristendom, religion, livssyn og etikk), som Kristelig Folkeparti fikk innført, hvor man må lære minst 50 % om kristendommen, bryter med religionsfriheten. Ingen elever skal lære at én religion er bedre enn andre. Det viktigste er at elevene lærer om ulike religioner og livssyn, og lærer om toleranse og mangfold. Ingen elever skal tvinges til å gå i skolegudstjenester, og vi må sikre at å feire religiøse høytidsdager gir gyldig fravær fra skolen. 

Religionsfrihet innebærer også at ingen skal bli utsatt for religiøs kontroll og tvang. Den enkeltes religionsfrihet skal ikke krenke andres rettigheter. Den viktigste kampen for frigjøring skjer nedenfra, og SU støtter opp om feministiske, kvinnefrigjørende og skeive initiativ i alle tros- og livssynssamfunn. En sekulær stat må legge rammene for et mangfoldig og livssynsåpent samfunn, der både religiøse og sekulære syn er nærværende og synlige i samfunnet og i samfunnsdebatten.

Sosialistisk Ungdom vil:

  • Likebehandle ulike tros- og livssynspraksiser. Staten må ikke utsette noen for diskriminering eller forskjellsbehandling på bakgrunn av deres religion eller livssyn. Det er et mål med samme grad av støtte til ulike tros- og livssynssamfunn.
  • Endre KRLE-faget tilbake til RLE
  • At skolen legger til rette for at elever får praktisere sin religion eller sitt livssyn, for eksempel gjennom bønnerom på skolen og at religiøst fravær er gyldig fravær
  • Stille krav til tros- og livssynssamfunn som mottar statlig støtte ut ifra sentrale fellesverdier som demokrati og menneskerettigheter, likestilling og ikke-diskriminering, og redusere statsstøtte når unntakstilgangen i likestillingsloven benyttes, og fjerne støtten til tros- eller livssynssamfunn som bidrar til å spre ekstremisme eller oppfordrer til alvorlig sosial kontroll.
  • Etablere støtteordninger til tros- og livssynsamfunn som ønsker å jobbe for likestilling og mangfold, og tilby utdanning av ledere i tros- og livssynssamfunn i Norge for å bidra til at sentrale fellesverdier som demokrati, likestilling og menneskerettigheter får en naturlig plass i alle tros- og livssynssamfunn.
Del denne saken