Psykisk helse

Rundt halvparten av nordmenn utvikler psykiske problemer i løpet av livet. Depresjon og angst er blant de vanligste formene for psykiske lidelser. I Europa er anoreksi den tredje største dødsårsaken blant unge jenter, og mange unge sliter med dårlig selvbilde.

I dag blir psykisk helsevern styrt etter en modell som setter effektivisering foran god behandling. New Public Management har styrt norsk helsesektor i lang tid, og bygger på en idé om at helsesektoren kan styres akkurat slik en butikk kan. Resultatet er lengre helsekøer, kortere behandlingstid, og dårligere lønninger og arbeidsforhold for de som jobber i helsevesenet. Kortere behandlingstid gjør at pasienter blir svingdørspasienter, hvor de kastes inn og ut av helsevesenet og ofte ikke får den hjelpen de faktisk trenger. Under Høyre sin Solberg-regjering ble det også innført pakkeforløp for psykiske lidelser, nå kalt nasjonale pasientforløp for psykisk helse. De dikterer hvordan psykologer og psykiatere skal drive behandling, heller enn å la fagfolk gjøre det de har utdannet seg som.

Forebygging er et av de viktigste tiltakene for å forhindre psykiske problemer. Derfor er lavterskeltilbud for ungdommer og at hjelp er tilgjengelig for dem som trenger den viktig. SU kjemper for at alle landets skoler skal ha skolesykepleiere tilgjengelig hver dag og flere sosialarbeidere. I tillegg må lærere få mer kunnskap om psykiske problemer hos ungdommer slik at tidlige symptomer kan behandles istedenfor  å vente til problemene utvikler seg til lidelser. Tiltak som forebygger må være der ungdommer er, og ingen skal bli fortalt at de ikke fortjener hjelp når de sliter. 

Mange som er pasienter i psykisk helsevern for unge opplever en stor overgang når de går fra barn- og ungdomspsykiatrien (BUP) til psykisk helsevern for voksne. Vi må gjøre overgangen lettere for pasienter og motvirke at ungdommer som fyller 18 år føler seg sviktet eller forlatt av systemet når de blir myndige. 

Vi mener at Norge trenger et helsevesen som setter behandling som første prioritering, ikke pengesparing og effektivisering. Vi må sørge for at psykisk helsevern ikke styres av markedet, men av kompetente fagfolk. SU ønsker å avskaffe pakkeforløp i psykisk helsevern fordi selv om det er nyttig i behandling av kreft, er det ganske ubrukelig når man behandler psykiske lidelser. Selv om vi kjemper for at psykiske lidelser skal anses som like reelle som somatiske, må vi likevel anerkjenne at det kan være mange, komplekse og sammensatte årsaker til at noen utvikler depresjon eller spiseforstyrrelser. Da kan det ikke være en stoppeklokke som dikterer hvor lenge behandlingen skal foregå eller hvordan behandlingen skal være. 

SU kjemper for et verdig psykisk helsetilbud som tar ungdommer på alvor. Derfor ønsker vi å satse på tidlig forebygging i skolen, og avskaffe New Public Management. Vi vil også fjerne ventelister på poliklinikkene, og innføre en garanti for oppfølging innen 30 virkedager. Vi mener at hvor du bor i landet ikke skal få avgjøre om du får den hjelpen du trenger. Derfor vil vi satse på flere ambulante akutteam, og sørge for at veien fra fastlege til psykolog blir lettere.

SU vil: 

  • Avskaffe New Public Management fra norsk helsesektor, slik at behandling alltid settes først. 
  • Bevilge mer økonomiske midler til psykisk helsevern. 
  • Stanse all nedleggelse av døgnplasser på psykiatriske avdelinger. 
  • Satse på ambulante akutteam til døgnseksjoner for voksne. 
  • Sørge for at de som søker hjelp i spesialisthelsetjenesten får oppfølging innen 30 virkedager. 
  • At skolesykepleier skal være tilgjengelig på skolen hver dag. 
  • Kurse lærere og pedagoger i hvordan man kan oppdage psykiske lidelser og problemer hos ungdommer. 
  • Sørge for tett oppfølging for pasienter som er i overgangen fra BUP til DPS. 
  • Ansette flere sosialarbeidere i skolen. 
  • Avskaffe pakkeforløp, nå kalt nasjonale pasientforløp for psykisk helse.
Del denne saken