Prostitusjon

I vestlige land blir vi ofte fortalt at slavetida er en del av fortida, og at det ikke finnes slike forhold i dag. Selv om det er lenge siden slavetida, er fortsatt titalls millioner av mennesker ofre for menneskehandel i dag. Globalt anslår man at mellom 25 og 50 millioner mennesker er ofre for menneskehandel. En av fem ofre for menneskehandel er i prostitusjonsindustrien, og nesten alle ofrene for prostitusjon er kvinner eller jenter.

Flesteparten av mennesker som utsettes for menneskehandel utnyttes som slavearbeidere, mens den andre vanligste formen for menneskehandel er prostitusjon. I dag er det ikke tilfeldig hvem som utsettes for menneskehandel. Det store flertallet av ofrene kommer fra land i det globale sør og er tvunget inn i det. Samtidig som kvinner og jenter tvinges inn i prostitusjon og traumatiseres, er det noen få som tjener store pengesummer på at mennesker undertrykkes. Prostitusjonsindustrien er en av de mest lønnsomme industriene i verden. Den profitterer på at kvinner og jenter fra fattige land utnyttes og blir utsatt for alvorlig seksualisert vold. Dette bryter med deres grunnleggende menneskerettigheter.

Salg av sex er ikke arbeid fordi samtykke ikke kan kjøpes. I prostitusjon blir ikke kvinner sett på som mennesker, men som varer som kan kjøpes og selges. De aller fleste mennesker i prostitusjon er sårbare kvinner som har blitt frarøvet makt over egen kropp og eget liv. Den store majoriteten av de som kjøper sex er menn. Vi i SU kjemper mot alle former for menneskehandel, og mot alle maktstrukturer som fører til at kvinner og jenter fra det globale sør utsettes for umenneskelig behandling. 

For å forebygge menneskehandel og prostitusjon både nasjonalt og globalt trenger vi et lovverk hvor de som benytter seg av og tjener på menneskehandel, er de som straffes. I Norge har vi sexkjøpsloven, som kriminaliserer det å kjøpe sex, og som gjør det vanskeligere for hallikere å organisere prostitusjon. Sexkjøpsloven er et viktig tiltak, og i Norge har den også endret måten man ser på de som kjøper seg retten til andres kropp. Den har ført til et mindre marked for prostitusjon, redusert etterspørsel etter prostitusjon og minsket menneskehandel til Norge. Vi ønsker derfor en internasjonal sexkjøpslov etter den nordiske modellen, slik at det er kunder som straffes og ikke ofrene.

I kampen mot menneskehandel trengs det tiltak som hjelper ofrene. Vi kjemper for at Norge skal utarbeide gode EXIT-programmer som hjelper de som lever ufrivillig i prostitusjon og andre ofre for menneskehandel. Disse programmene må ikke bare ha som formål å få folk trygt ut av menneskehandel, men også sørge for at man ikke faller tilbake. Derfor er det viktig at ofre for menneskehandel får opphold på humanitært grunnlag i Norge, og at hjelpetiltakene mot menneskehandel globalt styrkes.

SU vil:

  • Bevare, styrke og håndheve den norske sexkjøpsloven.
  • Innføre sexkjøpsloven globalt. 
  • Øke de økonomiske midlene til kampen mot menneskehandel og prostitusjon. 
  • Innføre omfattende EXIT-programmer, som sikrer ofre en vei ut av menneskehandel og inn i et trygt liv.
Del denne saken