Profittfri velferd og privatisering

Velferd er ikke en hvilken som helst vare. Formålet med velferdstjenestene våre er å sikre at alle som trenger det får tilgang til grunnleggende velferd, også de som ikke har råd. Formålet til en kommersiell bedrift er derimot å gå med størst mulig overskudd. Disse to målene virker mot hverandre. Vi vil at hver eneste krone foreldre betaler til barnehagen, skal gå til barna, og at hver eneste krone kommunen bruker på sykehjem, skal komme de eldre til gode. Da kan vi ikke tillate at de som eier mest blir enda rikere på å ta ut utbytte på vår felles velferd. Velferden vår er ikke til for å tjene penger, den er til for å tjene folk.

Bilde: SV

Kommersielle selskap tjener penger ved å enten øke inntektene, eller ved å kutte utgiftene. I velferden er inntektene i stor grad bestemt på forhånd, og den eneste måten å øke profitten er ved å kutte i kostnader. Dette går utover de ansattes arbeidsvilkår, lønn og pensjon. Grunnbemanningen på arbeidsplassen rammes, som fører til at færre ansatte blir pålagt flere oppgaver. Kommersielle selskaper sørger også for mindre behandlingsmangfold siden de utkonkurrerer ideelle stiftelser.  

Kommersielle velferdsaktører subsidieres også av staten. Det betyr at skattebetalerne og fellesskapet bidrar med penger til de kommersielle selskapene, som igjen kan ta ut profitt. Resultatet er at staten heller må bruke penger på at kommersielle skal utøve oppgaver som kunne blitt utført av det offentlige, heller enn å styrke den offentlige velferden og bygge ut velferdstilbudet. Det går igjen utover kvaliteten i det offentlige velferdstilbudet. 

Den borgerlige Solberg-regjeringa (2013-2021) flyttet utgifter og makt fra statlige organer til konsulentselskaper. Dette er en uheldig tendens. Kompetansen bør heller bygges opp i regi av fellesskapet enn av noen som tjener penger på det. Derfor mener SU at staten bør minske bruken av slike selskaper og øke andelen fast ansatte. 

SU vil:

  • Gjøre det ulovlig å ta ut profitt på vår felles velferd.
  • At all bruk av kommersielle konsulentselskap i staten revurderes og ses på med nye øyne.
  • Garantere tilstrekkelig finansiering av velferdstjenestene i framtiden for å sikre et faglig solid tilbud til alle, og at frivilligheten kan bevares som frivillighet.
Del denne saken