Olje

Bilde:  David Mark

Hovedgrunnen til at det ikke blir satset tilstrekkelig på fornybar energi er ikke mangel på gode intensjoner og ønske om forandring, men at oljeindustrien tjener på å opprettholde dagens tilstand. Fossilnæringen får mye tyngre subsidier enn fornybarnæringene. SU krever at det ikke tildeles nye konsesjoner til oljevirksomhet, og at det må lages en plan for hvordan oljevirksomheten i Norge skal trappes ned. 

Der  oljeselskapene sier vi trenger mer “klimavennlig” norsk olje for å tilføre verden energi, peker SU på en urettferdig fordeling av verdens ressurser, mangel på hensyn til fremtidige generasjoner, klimaendringer som fratar livsgrunnlaget til småbønder i utviklingsland og oljearbeidere som mister jobben på grunn av lavere oljepris. Vi må se utvikling i et rettferdighetsperspektiv. Uansett hvor klimavennlig vi klarer å utvinne norsk olje, så kommer størsteparten av utslippene fra forbrenning. Da skiller ikke norsk olje seg fra olje som er funnet noe annet sted i verden. Norsk olje bidrar til økte klimagassutslipp.

SU mener at land som Norge, som har tjent seg rike på å eksportere klimaendringer, nå må ta ansvar for at noe av disse fossile energikildene blir liggende. Vi må omstille både økonomien vår og forbruket vårt bort fra olje og gass, og utvikle nye fornybare løsninger.

Med økt oljeutvinning følger økt utslipp, og økt utslipp gir mer global oppvarming og mer alvorlige klimaendringer. Når Arktis står for tur kan det gi store konsekvenser for sårbare økosystemer gjennom oljeboring i seg selv og klimagassutslippene det medfører. Det er urettferdig at det er Norge som har tjent seg rike på olje- og gass som tømmer verdens karbonbudsjett, det er et ran av fremtiden til dagens- og morgendagens barn og unge. 

SU krever:

 • Avvikling av oljenæringa innen 2030 
 • Stopp i søk etter olje umiddelbart, ingen nye konsesjoner. 
 • Avvikling av leterefusjonsordning
 • Opprette en oljekommisjon som skal se på hvordan vi kan legge ned oljenæringen raskest mulig og samtidig bygge opp nye næringer. 
 • Stans i petroleumsforsking og en omlegging av Forskningsrådets tildelinger fra petroleumsforskning til fornybar energi. 
 • Alle offentlige fond må trekkes ut av fossile investeringer. 
 • En økning av CO2-avgiften på norsk sokkel til 700,- tonnet
 • En aktiv eierskapspolitikk
 • En omstillingsplan for den norske oljeindustrien
 • At TFO-ordningen avskaffes
 • Opprettelsen av petroleumsfrie områder i sårbare områder langs norskekysten
 • En nasjonal energiplan
 • Verne sårbare områder for oljeboring
Del denne saken