Olje og gass

Hovedgrunnen til at det ikke blir satset tilstrekkelig på fornybar energi er ikke mangel på gode intensjoner og ønske om forandring, men at oljeindustrien tjener på å opprettholde dagens tilstand. Fossilnæringen får mye tyngre subsidier enn fornybarnæringene. SU krever at det ikke tildeles nye konsesjoner til oljevirksomhet, og at det må lages en plan for hvordan olje- og gassvirksomheten i Norge skal trappes ned. 

Der oljeselskapene sier vi trenger mer “klimavennlig” norsk olje for å tilføre verden energi, peker SU på en urettferdig fordeling av verdens ressurser, mangel på hensyn til fremtidige generasjoner, klimaendringer som fratar livsgrunnlaget til småbønder i utviklingsland og oljearbeidere som mister jobben på grunn av lavere oljepris. Vi må se utvikling i et rettferdighetsperspektiv. Uansett hvor klimavennlig vi klarer å utvinne norsk olje, så kommer størsteparten av utslippene fra forbrenning. Da skiller ikke norsk olje seg fra olje som er funnet noe annet sted i verden. Norsk olje bidrar til økte klimagassutslipp.

Norsk gass er i dag viktig for å sikre energi til hele Europa, men i løpet av den grønne omstillingen vil behovet for norsk gass bli veldig mye lavere. Derfor er det viktig at vi bygger ut ny fornybar energi nå, som kan erstatte gass i fremtiden.

SU mener at land som Norge, som har tjent seg rike på å eksportere klimaendringer, nå må ta ansvar for at noe av disse fossile energikildene blir liggende. Vi må omstille både økonomien vår og forbruket vårt bort fra olje og gass, og utvikle nye fornybare løsninger som kan erstatte behovet for fossil energi i fremtiden. Dette er også viktig for å sikre at de som jobber i olje- og gassnæringen nå skal ha jobber å gå til i fremtiden.

Med økt oljeutvinning følger økt utslipp, og økt utslipp gir mer global oppvarming og mer alvorlige klimaendringer. Når Arktis står for tur kan det gi store konsekvenser for sårbare økosystemer gjennom oljeboring i seg selv og klimagassutslippene det medfører. Det er urettferdig at det er Norge som har tjent seg rike på olje- og gass som tømmer verdens karbonbudsjett. Det er et ran av fremtiden til dagens og morgendagens barn og unge. 

SU vil:

 • Avvikle oljenæringa.
 • Stoppe leting etter ny olje umiddelbart. Ingen nye konsesjoner. 
 • At det ikke bygges nye oljeplattformer.
 • Avvikle leterefusjonsordning.
 • Fjerne oljeskattepakken som ga oljenæringen spesielt gode vilkår under koronapandemien.
 • Opprette en oljekommisjon som skal se på hvordan vi kan legge ned olje- og gassnæringen raskest mulig og samtidig bygge opp nye næringer. 
 • Stanse petroleumsforsking og legge om Forskningsrådets tildelinger fra petroleumsforskning til fornybar energi. 
 • At alle offentlige fond må trekkes ut av fossile investeringer. 
 • Øke CO2-avgiften på norsk sokkel.
 • Ha en aktiv eierskapspolitikk.
 • Ha en omstillingsplan for den norske oljeindustrien.
 • At TFO-ordningen avskaffes.
 • Opprette petroleumsfrie områder i sårbare områder langs norskekysten.
 • Ha en nasjonal energiplan.
 • Verne sårbare områder for oljeboring.
Del denne saken