Naturvern

Bilde:  Daniel Halseth

Naturen står ovenfor et tap av mangfold vi aldri har sett før. Vi regner med at utryddingen av arter som skjer i dag er opp mot 1000 ganger større enn normalt som følge av menneskelege inngrep. Om denne utviklingen fortsetter kan så mye som ein tredel av alt liv på kloden gå tapt innen 2050. Sjødeponi i Repparfjord og Førdefjorden viser at naturhensyn er under press i Norge. 

Naturen er selve bærebjelken i eksistensen vår og derfor må vi bruke naturen på ein måte som tar best mulig vare på jord, vann, og naturmangfold. Naturen har ein viktig egenverdi og har rett til å eksistera utover vår nytte. Mennesket er ein del av noe større og dette forvaltningsansvaret må vi ta på alvor om vi skal ha et bærekraftig forhold til naturen rundt oss. 

Vi må gi folket redskaper til å ta vare på den lokale naturen. Vi må skjerpe lover som naturmangfoldloven sånn at de i enda større grad enn før verner naturområder både på land og i vann. Lovverket må håndheves mye strengere og gjøres tydeligere sånn at flere forhold kan anmeldes og straffast. Det skal ikke lønne seg å drive med miljøkriminalitet. Loven bør óg styrkes for å unngå miljøforurensning, gjennom strengere føre-var-krav. I tillegg bør man innføre lover som straffar norske selskap som driv med kriminelle miljøødeleggelser i utlandet. SU krever at norske selskap som står for miljøødeleggelse i andre land kan straffes for denne miljøkriminalitet i Norge óg.

SU krever:

  • At naturen har en viktig egenverdi og har rett til å eksistere utover vår nytte.
  • At vi skal stoppe dagens rovdrift på naturen ved å legge til rette for demokratisk og bærekraftig forvaltning i lokalsamfunnene.
  • At lover som verner naturen må skjerpes og håndheves strengere sånn at flere forhold kan anmeldes. 
  • At norske selskap som er ansvarlige for miljøødeleggelser i andre land kan straffes for denne miljøkriminaliteten i Norge. Bøtene som blir innkrevd skal gå til opprydding av miljøødeleggelsen de har forårsaket. 
Del denne saken