Naturvern

Naturen står ovenfor et tap av mangfold vi aldri har sett før. Vi regner med at utryddingen av arter som skjer i dag er opp mot 1000 ganger større enn normalt som følge av menneskelige inngrep. Om denne utviklingen fortsetter kan så mye som en tredel av alt liv på kloden gå tapt innen 2050. Sjødeponi i Repparfjorden og Førdefjorden viser at naturhensyn er under press i Norge. 

Naturen er selve bærebjelken i eksistensen vår og derfor må vi bruke naturen på en måte som tar best mulig vare på jord, vann, og naturmangfold. Naturen har en viktig egenverdi og har rett til å eksistere utover vår nytte. Mennesket er en del av noe større og dette forvaltningsansvaret må vi ta på alvor om vi skal ha et bærekraftig forhold til naturen rundt oss. 

Vi må gi folket redskaper til å ta vare på den lokale naturen. Vi må skjerpe lover som naturmangfoldloven sånn at de i enda større grad enn før verner naturområder både på land og i vann. Lovverket må håndheves mye strengere og gjøres tydeligere sånn at flere forhold kan anmeldes og straffes. Det skal ikke lønne seg å drive med miljøkriminalitet. Loven bør også styrkes for å unngå miljøforurensning, gjennom strengere føre-var-krav. I tillegg bør man innføre lover som straffer norske selskap som driver med kriminelle miljøødeleggelser i utlandet. SU krever at norske selskap som står for miljøødeleggelse i andre land kan straffes for denne miljøkriminaliteten i Norge også.

SU vil:

  • At vi skal stoppe dagens rovdrift på naturen ved å legge til rette for demokratisk og bærekraftig forvaltning i lokalsamfunnene.
  • At lover som verner naturen skjerpes og håndheves strengere sånn at flere forhold kan anmeldes. 
  • At norske selskap som er ansvarlige for miljøødeleggelser i andre land kan straffes for denne miljøkriminaliteten i Norge. Bøtene som blir innkrevd skal gå til opprydding av miljøødeleggelsen de har forårsaket. 
Del denne saken