Multinasjonale selskaper

Selskapenes mål er økt profitt. Mange steder driver selskapene rovdrift på folk og miljø for å sikre egne inntekter. Naturen ødelegges, drikkevann forurenses og i de verste tilfellene fører dette til død. Urfolk blir drevet på flukt når deres hjem og livsgrunnlag jevnes med jorden til fordel for selskapenes virksomhet, arbeidere blir syke av farlige arbeidsforhold og barn må jobbe istedenfor å få utdanning. Hele land sine framtidsutsikter frarøves av denne umenneskelige måten å drive forretning på. I tillegg ødelegges klimaet av forurensningen det medfører. Vi ønsker å innføre en global karbonskatt hvor hvert medlemsland krever inn pengene som overføres til et fond for rettferdig fordeling til klimatiltak. Det er viktig at de som forurenser tar den økonomiske belastningen det medfører.

At selskaper opererer i flere land er i utgangspunktet ikke negativt. Problemet oppstår når de utkonkurrerer andre bedrifter fordi de sniker seg unna skattesystemet, samtidig som de driver denne rovdriften på folk og miljø i fattige land. Den eneste måten å bekjempe denne typen kriminalitet på er ved å sikre alle arbeidere rettferdige lønns- og pensjonsvilkår, krav til HMS og staters eierskap over viktige naturressurser slik at disse kan forvaltes demokratisk.

SU vil:

  • Sikre demokratisk kontroll over naturressursene ved å gjøre det til en menneskerettighet.
  • Forhindre at multinasjonale selskaper får lov til å drive rovdrift på folk og miljø.
  • Innføre en global karbonskatt.
Del denne saken