Mindreårige enslige asylsøkere

Midlertidig opphold betyr at de får bli i Norge frem til de fyller 18 år, og ikke får mulighet til å forlenge oppholdet. Dette ble gjort for å sende et signal om at barn ikke skulle komme til Norge alene for å søke asyl, eller bli brukt som ankerbarn for å kunne søke familiegjenforening. 

I 2022 kom det 694 enslige asylsøkende barn til Norge. Disse barna blir bærende på tikkende klokker som sakte teller ned til dagen de sendes tilbake. Dette er barn som kommer helt alene til Norge med drømmer og håp om et liv og en fremtid. I stedet blir de fortalt av staten at vi ikke vil ha dem, men ikke kan kaste dem ut. I stedet for å planlegge for voksenlivet slik de fleste andre 16-åringer i Norge gjør, går disse ungdommene og venter på at de blir sendt ut av landet. 

I dag har barnevernet ansvaret for asylsøkende barn frem til de fyller 15 år, mens utlendingsmyndighetene tar over ansvaret for barn over 15, og de bor på egne mottak. Denne forskjellsbehandlingen har blitt kritisert av blant annet FNs barnekomité, FNs menneskerettighetskomité, FNs rasediskrimineringskomité og UNICEF. Norges nasjonale institusjon for barnerettigheter, Redd Barna og Barneombudet har også kritisert denne praksisen fordi de mener det er diskriminerende at barnevernet har ansvar for alle barn i Norge frem til de fyller 18 år, og en slik forskjellsbehandling av asylsøkende barn over 15 år er i strid med barnekonvensjonen. Denne forskjellsbehandlingen har vart siden omsorgsansvaret for asylsøkende barn ble flyttet fra UDI til barnevernet i 2008. Planen da var at ansvaret for de over 15 gradvis også skulle flyttes til barnevernet, men i 2021 ble det lovfestet, igjen mot SV sine stemmer, at ansvaret skulle fortsette å ligge hos UDI. Dette gjør at omsorgstilbudet asylsøkende barn får er dårligere enn det barn som er underlagt statens omsorg. 

SU vil:

  • At midlertidig opphold fjernes fullstendig.
  • At barnevernet tar ansvar for alle asylsøkende barn, også de over 15 år. 
Del denne saken