Lekser

Photo by Annie Spratt 

Lekser er vanskelig for mange. Foresattes utdanning  har mye å si på hva slags hjelp det er å få hjemme. I tillegg er det stor usikkerhet om hvor mye læringseffekt lekser egentlig har. Derfor må lekser inn i den ordinære skoledagen. Det gir mulighet for lærere til å gi utfordringer knyttet til  elevenes nivå, også de flinkeste. Ved å flytte leksene i skoletiden vil flere lære seg å lese, skrive og regne tidligere. Dette er viktig for å bekjempe frafallet i norsk skole, samtidig som behovet for spesialundervinsing senere vil reduseres. 

På sikt ønsker Sosialistisk Ungdom å fjerne lekser fra barnetrinnet, og heller la eleven gjøre oppgaver og lære når eleven er på skolen. Elever med lav sosioøkonomisk bakgrunn som får mye lekser, presterer dårligere enn elever med tilsvarende bakgrunn som får mindre lekser. Ofte blir oppgaver som burde ha vært undervist og forklart i klasseromsundervisning i skoletiden i stedet gitt som hjemmelekser. Vi  ønsker heller mer fordypning i skoletiden hvor elevene kan arbeide med fag de har behov for å jobbe med under veiledning av lærer.

Det er også viktig for barns helse og utfoldelse at de har reell fritid etter endt skoledag. Vi vil la barn være barn, og la ungdom være ungdom.  Sosialistisk Ungdom ønsker at mer av det som i dag er hjemmelekser skal inn i skoledagen, også i ungdomskolen og videregående opplæring. Forberedelser til timer og vurderinger, prosjektarbeid og lignende må fortsatt kunne gjøres hjemme, men elevene skal gjøre minst mulig nytt stoff hjemme. Dette er oppnåelig ved å blant annet frigjøre tid hos lærerne og med et godt tilbud om leksehjelp og studiehjelp gjennom hele skoleløpet. 

SU krever:

  • Tilbud om leksehjelp gjennom hele skoleløpet fra barneskolen og gjennom videregående
  • At leksene flyttes inn i skolen og at elever får tilbud om leksehjelp fra lærere eller annet kompetent personale
Del denne saken