Kvinnehelse

I dag finnes det flere myter om kvinnekroppen, og det meste av forskning på medisiner gjøres på hanndyr. I Norge er 70% av de som lider av kroniske muskelsmerter kvinner, mens medisinene for å behandle disse er nesten utelukkende testet på hanndyr. Typiske kvinnesykdommer som underlivssmerter, migrene og ME er nedprioritert, selv om konsekvensene av det kan være å stå utenfor arbeidsmarkedet og psykiske problemer. 

Unge, friske menn har lenge vært utgangspunktet i forskning, mens kvinner utelukkes. Dette har konsekvenser. I Norge er hjerteinfarkt den vanligste dødsårsaken blant kvinner. Symptomene man tar utgangspunkt i når man vurderer risiko for hjerteinfarkt er basert på hva unge menn opplever. Medisinene mot hjerteinfarkt er testet på menn, og vi mangler fremdeles kunnskap om effekten de har på eldre kvinner. 

Det er et gjennomgående problem at kvinner ekskluderes fra forskning, og at kvinnekroppen sjeldent forskes på. Resultatet blir at myter som jomfruhinne fremdeles lever i beste velgående, og at kvinner ikke får svar på plagene de kjenner på. Vi mener det er uakseptabelt at noen skal få dårligere behandling og kunnskap om egen helse som følge av kjønnet deres. Vi trenger at forskning ikke tar utgangspunkt i ett kjønn, men faktisk gjenspeiler at kvinner er halvparten av verdensbefolkningen. 

Helse er noe av det viktigste vi har, og derfor ønsker SU at kvinners helse skal prioriteres høyere. Vi mener at helsesykepleiere som møter ungdommer må ha mer kunnskap om underlivssmerter som jenter opplever, slik at de kan få raskere hjelp. Vi vil også bevilge midler til Helse- og omsorgsdepartementet for å satse på forskning innen kvinnesykdommer, som blant underlivssykdommer. I tillegg må medikamentell forskning i større grad må inkludere kvinner, og det må bevilges penger til aktører som forsker på kvinnehelse. 

SU vil: 

  • At forskning på medisiner skal inkludere kvinner og hvordan kvinner reagerer på medisiner. 
  • Bevilge mer penger til organisasjoner og institusjoner som jobber med å forske på kvinnehelse, som blant annet Norske Kvinners Sanitetsforening. 
  • Ha mer kunnskap om symptomer ved alvorlige sykdommer hos kvinner. 
  • At alle landets helseregioner får midler til et tverrfaglig kompetanseteam innenfor vulvasmerter og vulvasykdommer slik at kvinner i hele landet får den behandlingen de trenger.
  • At kunnskap om underlivssykdommer tas inn i seksualundervisninga.
  • At det lages holdningskampanjer rettet mot religiøst konservative foreldre som tar for seg seksuell helse for unge.
  • At skolesykepleier skal informeres om hvordan å oppdage underlivssykdommer hos tenåringsjenter.
  • Bevilge mer midler til Helse- og omsorgsdepartementet sin øremerkede satsning på kvinnehelse for å blant annet sikre mer forskning på vanlige kvinnesykdommer som vestibulitt, vaginisme og endometriose.
Del denne saken