Kraft og energiforvaltning

 Bilde: Luca Iaconelli

Kraft og energiforvaltning 

Kraft skal ikke være en handelsvare som markedet kan kontrollere fritt. Staten må sørge for billig kraft til både industri og forbrukerne og Statkraft må få i oppgave å sørge for selvforsyning med ren energi i Norge. Av hensyn til distriktene skal strømprisen være så jevn som mulig over hele landet. 

Norge må gå ut av energibyrået ACER, fordi deltakelse der vil trolig gå utover både kraftprisene og vår styringsrett til kraften. Dagens kraftkrevende industri er fortsatt prisgitt de samme konkurransefortrinnene som for 100 år siden; trygge rammevilkår og stabile lave strømpriser. Hvis norsk energipolitikk ikke lengre skal bestemmes av norske politikere mister industrien denne tryggheten og en harmonisering kan bety en dobling av norske strømpriser. Kombinert med en høyere nettleie vil dette være en dødsdom for kraftforedlende industri i Norge. 

Om vi må legge ned verdens reneste prosessindustri og slutter å eksportere disse produktene til kontinentet blir klimaeffekten ved å eksportere grønn energi heller tvilsom. Derfor er det viktigere at vi fortsetter å utvikle prosesser og teknologi som bidrar til å redusere globale klimagassutslipp.

SU krever:

 • At fossil energi blir faset ut i Norge 
 • Prioritere naturverdier ved kraftutbygging, og utbygging av kraftlinjer. 
 • At oljefelt i produksjon skal elektrifiseres. 
 • Bygge ut og satse på nye former for fornybar energi, som vindkraft til havs, bioenergi, fjernvarme, bølgekraft, solenergi 
 • At det skal etableres et forskningsfond for den største energiressursen vi har, offshore vindkraft
 • Solkraft, geotermisk varme, bølgekraft og tidevannskraft må inn under samme støtteordninger som vindkraft og vannkraft
 • Det skal etableres et forskningsfond for bølgekraft og tidevannskraft.
 • Gå imot ny gasskraft. Eksisterende gasskraftverk må renses.
 • At Norge går imot tilknytning til ACER. SU mener tilknytning til ACER innebærer avgivelse av norsk suverenitet.
 • At vannkraftverk må oppgraderes der det er mulig for å øke kapasiteten og sikre produksjonen.
 •  Vri statlige investeringer over fra fossile til fornybare næringer
 • At Statkraft og Equinor kartlegger utbyggingspotensiale for fornybar kraft i Norge, med sikte på kontinuerlig selvforsyning med kraft hele året i et normalår, med minimale inngrep i naturen og miljøet.
 •  Utvikle videreforedlingsindustri av silisium og aluminium i Norge (solceller og vindmøller), med statlig eierskap gjennom StatKraft og StatKraft.
 • Etablere smartgrid løsninger i Norge
 • Opprette StatKraft for utvikling, produksjon, installasjon og drift av solkraft i Norge.
 • Økt økonomisk støtte til installasjon av solceller i private hjem.
 • Staten må gå foran som eksempel for å gjøre sine bygg selvforsynte med geotermisk varme og solceller
 •  Utvikle videreforedlingsindustri av silisium og aluminium i Norge (solceller og vindmøller), med statlig eierskap gjennom StatKraft og StatKraft.
 • Tilstrebe at strømprisene skal være så jevn som mulig over hele landet. 
 • Utnytte til det fulle CO2-kompensasjonsordninga for industri som foredler ren kraft. 
 • At Norge går ut av energibyrået ACER. 
 • Styrke hjemfallsretten. 
 • At små, demokratiske aktører favoriseres ved tildeling av nye kraftkonsesjoner. 
 • At CO2-kompensasjonsordninga utvides til 100 prosent. 

Fellesskapet skal eie ressursene våre

Sosialistisk Ungdom mener at fornybar kraft er en ressurs som tilhører fellesskapet, ikke en handelsvare som markedet kan bestemme over. Vi vil innføre strengere regler for kraftbransjen, slik at vi kan sørge for at fellesskapets ressurser igjen er under fellesskapets styring. Fornybar kraft har vært grunnlaget for den norske velferdsstaten; slik hadde det ikke vært om vi hadde latt internasjonale markedskrefter stjele norske naturressurser gjennom de siste hundre åra, noe hjemfallsretten for kraftverk har beskyttet oss mot. Eksisterende reguleringer som hjemfallsrett og konsesjonsplikt må derfor bevares for enhver pris.

SU krever:

 • Sikre offentlig eierskap og forvaltning av fornybar kraftproduksjon
 • Når konsesjoner til ny kraft vil utdeles, må utbyggerlag og lokale samfunn som ønsker å bygge ut kraft prioriteres, for å styrke folkelig eierskap til kraft. 
 • Statlig eierskap og økte forskningsmidler til utvikling av alternative fornybare energiformer som biomasse, bølgekraft, saltvannskraft, o.l.

Energieffektivisering 

All energiproduksjon belaster miljøet i større eller mindre grad. Derfor vil det beste miljøvalget alltid være å redusere forbruket av energi. Med den teknologien vi har til rådighet er det fullt mulig å bruke mye mindre energi på å løse de samme oppgavene. Mer effektiv utnytting av energi i alle samfunnsledd vil gi en betydelig klimaeffekt. Effektivisering av energibruk vil også bidra til å trygge norske arbeidsplasser og gjøre levekostnadene for folk flest mindre. Sosialistisk Ungdom mener at alle tiltak for energieffektivisering bør ha en positiv samfunnseffekt i tillegg til å være miljøvennlig. 

SU krever:

 • Effektivisere eksisterende kraftannlegg
 • Satse på energieffektivisering. Vi vil utnytte potensialet for energieffektivisering og energisparing både i industri, næringsbygg, offentlige bygg og husholdninger gjennom å stille krav til byggebransjen, fase ut fossile løsninger og bruke støtteordninger slike at alle skal ha mulighet til å få et energieffektivt og miljøvennlig hjem. Alle nye bygg skal være fossilfrie og energismarte.

Rent i Norge, skittent i utlandet 

Selv om vi har fått til store forbedringer for industrien hjemme, er det store konsekvenser forbundet med utvinning av råstoff. Norske aluminiumsprodusenter utvinner og raffinerer bauksitt i land som Brasil hvor dette fører til flatehogst av regnskog og store lokale utslipp som forurenser elver og drikkevann. For å i realiteten få en bærekraftig næring krever SU at råvarene i norske smelteverk skal være innhentet forsvarlig fra steder hvor miljøet ikke blir skadelidende. 

SU krever: 

● En internasjonal sertifisering av miljøavtrykket til industrivarer. 
● Et forbud mot import av råvarer fra krigssoner som “blodmetall” fra krigssoner og med særs høyt miljøavtrykk, som forurensende bauxitt.

Del denne saken