Kraft og energiforvaltning

Kraft skal ikke være en handelsvare som markedet kan kontrollere fritt. Staten må sørge for billig kraft til både industri og forbrukerne. Statkraft må få i oppgave å sørge for selvforsyning med ren energi i Norge. Av hensyn til distriktene skal strømprisen være så jevn som mulig over hele landet. 

Norge må gå ut av energibyrået ACER, fordi deltakelse der vil trolig går utover både kraftprisene og vår styringsrett til kraften. Dagens kraftkrevende industri er fortsatt prisgitt de samme konkurransefortrinnene som for 100 år siden; trygge rammevilkår og stabile lave strømpriser. Når norsk energipolitikk ikke bestemmes av norske politikere mister industrien denne tryggheten og en harmonisering kan bety en dobling av norske strømpriser. Kombinert med en høyere nettleie vil dette være en dødsdom for kraftforedlende industri i Norge. 

Om vi må legge ned verdens reneste prosessindustri og slutter å eksportere disse produktene til kontinentet blir klimaeffekten ved å eksportere grønn energi heller tvilsom. Derfor er det viktigere at vi fortsetter å utvikle prosesser og teknologi som bidrar til å redusere globale klimagassutslipp.

I Norge har vi utallige strømselskaper som kjøper strøm fra en felles børs, Nord Pool. All strømmen man kjøper fra Nord Pool koster det samme for strømselskapene, men de selger den videre til befolkningen med veldig variable og dårlige avtaler der selskapenes mål er å oppnå høyest mulig profitt. Strømselskapene er et unødvendig ledd i det norske strømmarkedet som bidrar til at prisene presses opp for befolkningen. Derfor skal de erstattes av et statlig strømselskap som også kan levere strømavtaler til en fornuftig pris og tilby fastprisavtaler til de som ønsker stabilitet. Sånn kan vi ta tilbake kontrollen over markedet. Et statlig strømselskap skal ikke ha som mål å oppnå mest mulig profitt. Dette vil bidra til å skape stabilitet og forutsigbarhet i motsetning til et marked som nå er preget av mange dårlige avtaler. Et statlig strømselskap kan derfor bidra til at vi får mer demokratisk styring av krafta.

SU vil:

 • At fossil energi blir faset ut i Norge.
 • Prioritere naturverdier ved kraftutbygging, og utbygging av kraftlinjer. 
 • At oljefelt i produksjon skal elektrifiseres. 
 • Bygge ut og satse på nye former for fornybar energi, som havvind, solkraft, hydrogen, grønn skipsfart, karbonfangst og lagring, bioindustri og batteriproduksjon.
 • At det skal etableres et forskningsfond for den største energiressursen vi har, offshore vindkraft.
 • Solkraft, geotermisk varme, bølgekraft og tidevannskraft må inn under samme støtteordninger som vindkraft og vannkraft.
 • Gå imot ny gasskraft. Eksisterende gasskraftverk må renses.
 • At vannkraftverk må oppgraderes der det er mulig for å øke kapasiteten og sikre produksjonen.
 • Vri statlige investeringer over fra fossile til fornybare næringer.
 • At Statkraft og Equinor kartlegger utbyggingspotensialet for fornybar kraft i Norge, med sikte på kontinuerlig selvforsyning med kraft hele året i et normalår, med minimale inngrep i naturen og miljøet.
 • Utvikle videreforedlingsindustri av silisium og aluminium i Norge (solceller og vindmøller), med statlig eierskap gjennom StatKraft.
 • Etablere smartgrid løsninger i Norge
 • Opprette StatKraft for utvikling, produksjon, installasjon og drift av solkraft i Norge.
 • Økt økonomisk støtte til installasjon av solceller i private hjem.
 • Staten må gå foran som eksempel for å gjøre sine bygg selvforsynte med geotermisk varme og solceller.
 • Tilstrebe at strømprisene skal være så jevn som mulig over hele landet. 
 • Utnytte til det fulle CO2-kompensasjonsordninga for industri som foredler ren kraft. 
 • At Norge går ut av energibyrået ACER. 
 • Styrke hjemfallsretten. 
 • At små, demokratiske aktører favoriseres ved tildeling av nye kraftkonsesjoner. 
 • At CO2-kompensasjonsordninga utvides til 100 prosent.
 • At dagens strømselskaper erstattes med et statlig strømselskap som kan gi gode strømavtaler og tilby rimelige fastprisavtaler til privatpersoner. 
Bilde: SV

Fellesskapet skal eie ressursene våre

SU mener at fornybar kraft er en ressurs som tilhører fellesskapet, ikke en handelsvare som markedet kan bestemme over. Vi vil innføre strengere regler for kraftbransjen, slik at vi kan sørge for at fellesskapets ressurser igjen er under fellesskapets styring. Fornybar kraft har vært grunnlaget for den norske velferdsstaten; slik hadde det ikke vært om vi hadde latt internasjonale markedskrefter stjele norske naturressurser gjennom de siste hundre åra, noe hjemfallsretten for kraftverk har beskyttet oss mot. Eksisterende reguleringer som hjemfallsrett og konsesjonsplikt må derfor bevares for enhver pris.

SU vil:

 • Sikre offentlig eierskap og forvaltning av fornybar kraftproduksjon.
 • At utbyggerlag og lokale samfunn som ønsker å bygge ut kraft prioriteres når konsesjoner til ny kraft utdeles, for å styrke folkelig eierskap til kraft.
 • Ha statlig eierskap og økte forskningsmidler til utvikling av alternative fornybare energiformer som biomasse,  saltvannskraft, o.l.

Energieffektivisering 

All energiproduksjon belaster miljøet i større eller mindre grad. Derfor vil det beste miljøvalget alltid være å redusere forbruket av energi. Med den teknologien vi har til rådighet er det fullt mulig å bruke mye mindre energi på å løse de samme oppgavene. Mer effektiv utnytting av energi i alle samfunnsledd vil gi en betydelig klimaeffekt. Effektivisering av energibruk vil også bidra til å trygge norske arbeidsplasser og gjøre levekostnadene for folk flest mindre. Sosialistisk Ungdom mener at alle tiltak for energieffektivisering bør ha en positiv samfunnseffekt i tillegg til å være miljøvennlig. 

SU vil:

 • Effektivisere eksisterende kraftanlegg.
 • Satse på energieffektivisering. Vi vil utnytte potensialet for energieffektivisering og energisparing både i industri, næringsbygg, offentlige bygg og husholdninger gjennom å stille krav til byggebransjen, fase ut fossile løsninger og bruke støtteordninger slike at alle skal ha mulighet til å få et energieffektivt og miljøvennlig hjem. Alle nye bygg skal være fossilfrie og energismarte.

Rent i Norge, skittent i utlandet 

Selv om vi har fått til store forbedringer for industrien hjemme, er det store konsekvenser forbundet med utvinning av råstoff. Norske aluminiumsprodusenter utvinner og raffinerer bauksitt i land som Brasil, hvor dette fører til flatehogst av regnskog og store lokale utslipp som forurenser elver og drikkevann. For å i realiteten få en bærekraftig næring krever SU at råvarene i norske smelteverk skal være innhentet forsvarlig fra steder hvor miljøet ikke blir skadelidende. 

SU vil: 

 • Innføre en internasjonal sertifisering av miljøavtrykket til industrivarer.
 • Innføre et forbud mot import av råvarer fra krigssoner som “blodmetall” fra krigssoner og med særs høyt miljøavtrykk, som forurensende bauxitt.

Krafteksport

Norsk vannkraft har vært og er avgjørende for utbygging av kraftkrevende industri her i landet. Rimelig tilgang på ren og fornybar energi har gitt arbeidsplasser og næringsutvikling over hele landet. Dette fortrinnet vil SU fortsatt ta vare på og sikre. Forutsigbarhet og trygghet er viktig for industrien. Derfor vil vi fortsatt prioritere fornybar kraft til industrien gjennom ulike ordninger som sikrer dette.

Offentlig eierskap av kraftselskap er viktig, og må sikres. Vi må stille de samme kravene til offentlig eierskap for vindkraft som vi har for stor vannkraft. Økt eksport og økt forbruk krever store investeringer på strømnettet. Til nå har Statnett kunne bruke noe av fortjenesten fra eksport til disse investeringene, noe som har holdt prisveksten på nettleie nede for norske forbrukere.

Det er usikkert om denne subsidieringen kan opprettholdes etter norsk tilknytning til EUs energiunion. Derfor risikerer vi at regninga for krafteksport blir sendt hjem til norske forbrukere, på toppen av økte strømpriser. SU krever at det også i framtida skal være mulig å bruke inntektene fra krafteksporten til å redusere nettleia.

En balansert kraftutveksling med nabolandene våre er fornuftig for å sikre stabil tilgang på kraft, og kan medvirke til å fase ut klimafiendtlig kraftproduksjon i nabolandene våre. Norske kraftprodusenters fremste oppgave skal være å sikre trygg og tilstrekkelig kraft over hele landet. Tilgang på kraft til stabile og forutsigbare priser er viktig for industriell utvikling. For SU er det viktig å sikre norsk industri langsiktige og forutsigbare kraftavtaler. 

Energieffektivisering og økt kraftproduksjon er blant de viktigste tiltakene for å bedre tilgangen på kraft og sikre stabilt lave kostnader. Framtidas jobber skal være trygge, gode og grønne. SU er kritisk til økt eksport av vannkraft. Vi må foredle naturressursene våre, og sikre at verdiene kommer de mange, ikke de få, til gode.

SU vil:

 • Sikre offentlig eierskap av kraftselskap.
 • At det også i framtida skal være mulig å bruke inntektene fra krafteksporten til å redusere nettleia.
 • Foredle naturressursene våre og sikre at verdiene kommer de mange, ikke de få, til gode.
Del denne saken