Kollektivtransport

Det er ikke nok å bygge ut en god kollektiv infrastruktur, det er også nødvendig at kollektivtransporten er så billig at alle skal kunne bruke den uavhengig av hvor mye penger de har i lommeboka. Det er et klasseproblem når noen ikke har samme mulighet til å kunne reise kollektivt som andre. Vi mener kollektivtransporten bør ansees som et felles velferdsgode og derfor være gratis. 

Sosialistisk Ungdom ønsker at all kollektivtransport skal være underlagt regionalt eller fylkeskommunalt eierskap og at fylkene skal ha stor råderett over hvilke strekninger det er fornuftig å prioritere. Prisene skal forvaltes nasjonalt slik at det blir mulig å reise i hele landet med gratis kollektivtransport. Det vil være fornuftig å prioritere grupper som barn, unge og studenter i første rekke, men målet skal være gratis kollektivtransport for alle. Selskapene som driver kollektivtransporten vår skal være fylkeskommunalt og nasjonalt eid slik at det er fellesskapet som eier og drifter kollektivtransporten, ikke private, profittdrevne selskaper.

Det er viktig å gi gulrot og ikke bare pisk i miljø- og klimapolitikken. Gratis kollektivtransport vil være et gode som får prisøkningen for bilister i bynære strøk til å være mer overkommelig. Det vil være en oppfordring til bilistene om å parkere forurensende biler og heller velge miljøvennlig kollektivtransport. Om flere velger å reise kollektivt vil dette redusere behovet for utbygging av vegkapasitet, som vil føre til ledig kapasitet til kollektivtransporten. Dette vil ikke kun være bra av hensyn til klima, det vil også bidra til å redusere den lokale luftforurensningen i bynære områder, da de lokale konsekvensene av biltrafikken i byene også er et stort problem i Norge i dag. Dårlig luftkvalitet i byene har vist seg å forårsake betennelsesreaksjoner, astma og luftveisallergier, kols, hjerte- og karsykdommer og lungekreft.

SU vil:

  • Innføre gratis kollektivtransport i hele Norge.
  • Ha regionalt eller fylkeskommunalt eierskap og drift av kollektivtransporten.
Bilde: SV

Luftforurensing

SU mener vi må sikre folk en luft det er trygt å puste i. Det må bli slutt på at folk blir bedt om å holde seg inne for at bilene skal kunne kjøre fritt. Flere byer sliter med for høy luftforurensning. Barn, gravide, syke og eldre er særlig sårbare. Folk med allergi, astma, og andre luftveislidelser får ekstra helseplager. Hjertesyke mennesker blir sykere og kan dø for tidlig. For Norge er det beregnet at trolig nærmere 1900 mennesker døde for tidlig i 2012 som følge av luftforurensing. Veitrafikken er hovedårsaken til den skadelige lufta. Også vedfyring i gamle ovner er et problem, i tillegg til utslipp fra industri og skip i havner. SU vil redusere biltrafikken i byområdene og i stedet satse på kollektivtrafikk, gående og syklende. I tillegg vil vi sikre at nye biler som selges er nullutslippsbiler.

SU vil:

  • Prioritere syklende og gående foran bilen. Det trengs økt utbygging og vedlikehold av sammenhengende og adskilte gang- og sykkelveier. Vi vil belønne kommuner som satser på sykkel.
  • Bilbruk skal være dyrere i byområdene. Det kan skje gjennom rushtidsavgift og parkeringsavgifter.
  • Innføre lavutslippssoner og miljødifferensierte avgifter der det er nødvendig.
  • Stille krav om utslippsfri kollektivtransport og taxinæring.
  • Elektrifisere transportsektoren. SU vil vri kjøpsavgiftene på nye biler slik at nye biler som selges er nullutslippsbiler.
  • Sikre at store båter som ligger til kai i byene bruker elektrisitet i stedet for diesel gjennom krav og støtte til landstrøm.
  • Innføre en ordning hvor folk i områder med dårlig luft får støtte til å skifte ut gamle vedovner.
Del denne saken