Integrering

Et samfunn med en raus velferdsstat, et regulert arbeidsliv og små forskjeller er et godt samfunn for inkludering. Kamp mot økonomiske forskjeller er derfor kamp for inkludering og integrering. 

SU vil derfor styrke innsatsen på alle områder som bidrar til å utjevne sosiale forskjeller.

SU vil:

 • Innføre kvotering av minoritetsspråklige arbeidssøkere ved ansettelser i offentlig sektor.
 • At norskopplæring skal være en rett og en plikt for mennesker som får varig opphold i landet
 • Jobbe for kvinners rett til å kle seg som de ønsker, uten å bli møtt med fordommer og diskriminering i det offentlige liv eller i hjemmet
 • Ha raskere godkjenning av utdanningen innvandrere har med seg fra utlandet.
 • Innføre rett til videregående opplæring for alle som ikke allerede har fått godkjent slik utdanning fra utlandet.
 • Sørge for at ungdommer med avslag på asylsøknaden og «Dublin-status», skal ha rett på videregående utdanning i påvente på retur.
 • Innføre rett til barnehageplass for alle barn, også de som lever på mottak.
 • Rett til morsmålsundervisning i skolen for alle unge som innvandrer til Norge.
 • At introduksjonsloven skal gjelde for alle nyankomne innvandrere mellom 16-55 år.
 • Åpne for midlertidig arbeidstillatelse for asylsøkere som venter på svar på asylsøknaden
 • Gi alle enslige mindreårige asylsøkere, også de mellom 16 og 18 år, bo- og omsorgstilbud gjennom barnevernet.
 • Statlig bosetting av asylsøkere, uten vetorett fra kommunene, slik at alle kommunene tar sin rettferdige del av bosettingen. Bosettingen må være fullfinansiert av staten.
Del denne saken