Integrering

Et samfunn med en raus velferdsstat, et regulert arbeidsliv og små forskjeller er et godt samfunn for inkludering. Kamp mot økonomiske forskjeller er derfor kamp for inkludering og integrering. 

Utdanning

SU vil:

 • Ha raskere godkjenning av utdanningen innvandrere har med seg fra utlandet.
 • Innføre rett til videregående opplæring for alle som ikke allerede har fått godkjent slik utdanning fra utlandet.
 • Sørge for at ungdommer med avslag på asylsøknaden og «Dublin-status», skal ha rett på videregående utdanning i påvente av retur.
 • Innføre rett til barnehageplass for alle barn, også de som lever på mottak.
 • At mottaksklassers undervisning skal i større grad skje i samarbeid med de øvrige klassene på skolen.
 • At alle skoler utarbeider handlingsplaner mot rasisme. 
 • At inntakssystemet til videregående skoler skal bidra til å motvirke segregerte elevmasser på de ulike skolene i inntaksområdet. 
 • Økt bruk av minoritetsrådgivere på skoler.

Språk

SU vil:

 • At norskopplæring skal være en rett og en plikt for mennesker som får varig opphold i landet.
 • Ha økt støtte til norskopplæring.
 • Rett til morsmålsundervisning i skolen for alle unge som innvandrer til Norge.
 • At introduksjonsloven skal gjelde for alle nyankomne innvandrere mellom 16-55 år.

Arbeid

SU vil:

 • Innføre kvotering av minoritetsspråklige arbeidssøkere ved ansettelser i offentlig sektor.
 • At alle som venter på svar på sin asylsøknad og alle ureturnerbare flyktninger har rett til midlertidig arbeidstillatelse.
 • At offentlig sektor setter konkrete mål for å ansette flere med minoritetsbakgrunn, for eksempel gjennom kvotering. 
 • At det stilles krav til at private virksomheter vektlegger mangfold i sine ansettelsesprosesser, for eksempel gjennom lovfestet krav til å innkalle minst en person som oppgir å ha innvandrerbakgrunn til intervju dersom man er kvalifisert for stillingen, eller ved bruk av kvotering som virkemiddel.
 • Styrke likestillingsombudet, slik at de får mer ressurser til å drive oppsøkende arbeid, øke kompetansen på mangfoldsarbeid på arbeidsplasser og forebygge rasistisk diskriminering i arbeidslivet.

Mottakssystemet

SU vil:

 • Gi alle enslige mindreårige asylsøkere, også de mellom 16 og 18 år, bo- og omsorgstilbud gjennom barnevernet.
 • Statlig bosetting av asylsøkere, uten vetorett fra kommunene, slik at alle kommunene tar sin rettferdige del av bosettingen. Bosettingen må være fullfinansiert av staten.

Boligmarkedet

SU vil:

 • At muligheten for at den tredje boligsektoren kan prioritere personer med minoritetsbakgrunn som har det enda vanskeligere i den markedsstyrte boligsektoren kartlegges for å motvirke diskrimineringen. 
 • At den tredje boligsektoren skal bidra til å skape hjem i god stand med nok plass til alle. Boligene må spres jevnt over ulike boligområder i byer for å motvirke segregering og trange boliger. 
 • En nasjonal satsning på samarbeid mellom boligbyggelag og kommuner for å motvirke diskriminering i boligmarkedet og øke eierandelen blant personer med minoritetsbakgrunn.
Del denne saken