Havbruk

Bilde: Gregor Moser 

Fiskeoppdrett har blitt en lønnsom næring de senere årene og stadig flere anlegg blir etablert langs kysten. Av sjømatindustriens inntekter kommer nå 70 prosent fra havbruk. Næring som kommer til å være viktig for Norge i omstillinga til et bærekraftig samfunn.

I dag har havbruk en del konsekvenser for miljø, klima og velferden til fisken. Skal oppdretsnæringen og annen havbruk være en av fremtidens næringer må dette gjøres noe med. 

SU vil:

 • Stille strenge krav til rømningsfrie anlegg. Fremtidens oppdrettsanlegg må skje i lukkede anlegg i sjø.
 • Forskriften om bekjempelse av lakselus i akvakulturanlegg skal håndheves strengere
 • Innføre grunnrenteskatt på havbruk
 • At Staten løyver midler til forskning på fôr til oppdrettsfisk fra alternative kilder, som alger og trevirke, med mål om å erstatte 80 prosent av dagens kraftfôrimport med dette før 2030.
 • SU mener at fagmiljøene må ta ansvar for å halvere dødeligheten på oppdrettsanlegg innen 2024
 • Innføre en fast kommunal avgift på 50 øre per kilo bearbeidet fisk.
 • Avskaffe trafikklyssystemet.
 • At det innføres finneklipping av laks og et effektivt sporingssystem.
 • Opprette en genbank for laks og sjøørret
 • Sette av betydelige midler for å styrke forskning og teknologiutvikling på oppdrettsnæringa slik at Norge blir en pionér på feltet.
 • Opprette et statlig eid oppdrettsselskap som skal være ledende på utvikling av teknologi og bærekraft i havbruk.
 • At oppdrettskonsesjoner ikke skal være omsettelige og skal falle tilbake til fellesskapet om de går ut av bruk
Del denne saken