Hatefulle ytringer og hatkriminalitet

Hatkriminalitet er ikke et rettslig begrep og har da ingen tydelig nasjonal definisjon. I det siste har høyreekstremismen vokst i norske gater og vi ser gang på gang at man sliter med å felle åpenbare tilfeller av hatkriminalitet og hatytringer, nettopp fordi lovgivningen ikke er spesifikk nok. 

I dag finnes det heller ingen nasjonal forebyggingsplan mot hatkriminalitet og hatytringer. Det å ha en slik forebyggingsplan er essensielt for å kunne legge til rette for et trygt samfunn og et trygt offentlig debattklima.

SU vil:

  • Ha en klar definisjon av hatkriminalitet.
  • At det føres statistikk over anmeldelser av hatkriminalitet, henleggelser og påtaleavgjørelser.
  • At holdningsskapende arbeid mot hatytringer styrkes.
  • At det forskes mer på hatytringer og hatkriminalitet, inkludert deres art, omfang, og
    konsekvenser.
  • Ha en nasjonal forebyggingsplan mot hatkriminalitet og hatytringer.
  • Ha en nasjonal holdningskampanje hos Politiets nettpatrulje.
Del denne saken