Gruvedrift og gruvedeponi

Vi har store forekomster av mineraler under jorden. Etablering av ny bergverksindustri og nye gruver i Norge skaper arbeidsplasser, og kan være en viktig del av et nytt, ikke-fossilt samfunn. Når det gjelder inngrep i naturen og deponering av gruveavfall har vi store miljømessige utfordringer. Sosialistisk Ungdom krever at inngrepene i naturen må vurderes nøye i hvert tilfelle. Norsk bergverksindustri må være i front på miljøvennlig utvinning av mineraler. Det må stilles svært strenge miljøkrav til all mineralutvinning.

Det må bygges opp mer kompetanse om gruvedrift lokalt. Det må bli slutt på at industrien flyr inn arbeidskraft fra andre plasser. Lokalsamfunnene må i mye større grad få nye arbeidsplasser og bosetting. 

Avfallsmasse fra gruveindustri må håndteres gjennom deponi, tilbakeføring til gruven, eller til produksjon av nye, rene produkter. SU er for et forbud mot deponering av gruveslam i norske fjorder av et føre-var-prinsipp, siden sjødeponi medfører store og uoversiktlige konsekvenser for miljøet. Et forbud vil for det første gi næringen insentiver til å utvikle enten grønnere deponering eller bruk av massen gjennom produksjon av rene produkter. For det andre setter det en minstestandard når gruveprosjekter der sjødeponi ser ut som minst skadelige alternativ ikke er aktuelle i det hele tatt. Dette er en minstestandard norsk gruvenæring må overholde om den skal etterfølge internasjonalt regelverk. 

SU vil:

  • Stanse gruveprosjektene og deponiprosjektene i Førdefjorden og Repparfjord. 
  • Ha strenge krav til håndtering av gruveslam.
Del denne saken