Genmodifisering

Verden er urettferdig og i dag er det millioner av mennesker som sulter. Dette er fordi makt og ressurser er urettferdig fordelt. Det er et behov for omfordeling av mat og makt for å sikre rettferdig fordeling av ressurser og mat. Det internasjonale patentsystemet gjør at teknologiske fremskritt som kunne kommet menneskeheten til gode blir brukt av storkapitalen til å profittere på folks lidelser. I tillegg er mesteparten av de kommersielt omsatte GMO-ene produsert for å bli brukt innenfor en industriell og monokulturbasert landbruksmodell som i seg selv ikke er bærekraftig. Det må derfor stilles strenge bærekraftmessige krav til bruken av GMO i fremtiden, og utvikling av GMO må skje i folkets interesse fremfor interessene til profittmaksimerende selskaper. Befolkningen må sikres en rettferdig tilgang til eventuelle fordeler fra fremtidens GMO-er, og forskning må skje på bakgrunn av samfunns- og miljømessig nytteverdi. SU ønsker et mer demokratisk patentsystem hvor samfunnsnytten blir vektlagt over profittjag.    

SU mener det er nødvendig å stille krav til alle GMO-er om konsekvensutredning og vitenskapelige testforsøk. Samtidig støtter vi opp under de mulighetene som finnes i dagens lovverk for at kravene til utredning og testing kan reduseres i tilfeller hvor det foreligger lav risiko. I konsekvensutredningsforskriften står det at dersom vi får tilstrekkelig erfaring med visse typer søknader, kan kravene endres. Sosialistisk Ungdom ønsker derfor å videreføre dagens lovverk.  

SU er spesielt negativ til et trinnvis godkjenningssystem hvor man ønsker å innføre en egen kategori kun med meldeplikt, hvor det trolig ikke vil bli rom for offentlige høringer. I dag har alle som ønsker muligheten til å ytre seg om GMO-søknader gjennom offentlige høringer. Dette er et viktig demokratisk prinsipp i dagens lovverk da vi ikke kan regne med at søkeren eller myndighetene alltid vil ha oversikt over alle berørte parters synspunkter. Vi tror det er uklokt å innskrenke den offentlige debatten fordi dette vil kunne svekke tilliten både til myndigheter og godkjente produkter.  

Alle GMO-er må være sporbare og merkes, slik at norske forbrukere skal beholde valgfriheten og muligheten til å gjøre informerte valg. Sporbarhet er også avgjørende for at myndighetene skal kunne sikre overvåking av økosystemer. SU oppfordrer norske myndigheter til å gjøre det klart at kun genredigerte organismer som har systemer for sporbarhet vil kunne bli godkjent i Norge til mat eller fôr. Ansvaret for å utvikle disse metodene bør fortsette å ligge på produsent/søker. Sporbarhet er en forutsetning for å kunne merke produkter og dermed sikre fortsatt valgfrihet gjennom forbrukernes rett til å velge GMO-frie produkter. Sporing er også nødvendig for å kunne overvåke potensielle effekter på økosystemet.  

At få GMO-er er godkjent i Norge skyldes ikke at loven er for streng, men at mange GMO-er ikke imøtekommer noen behov hverken hos forbrukere eller matprodusenter. I tillegg har det vært bred enighet i Norge om at eksisterende GMO-er ikke samsvarer med kravet til bærekraft og etikk.  

Det er gjort lite uavhengig forskning på de langsiktige konsekvensene av genteknologi. SU mener det må stilles krav til at uavhengige forskere godkjenner og utvikler GMO-er, slik at vi som forbrukere kan være mer sikre på at GMO-ene er utviklet til samfunnets nytte, ikke først og fremst for at store selskaper skal kunne tjene penger på det.   

SU vil: 

  • Beholde dagens lovverk, hvor alle GMO-søknader må godkjennes individuelt. 
  • At norske forskningsmiljøer skal forske mer på genredigerte organismer. Det er viktig å bygge kunnskap rundt muligheter og risiko. 
  • Ha krav om at uavhengige forskere skal godkjenne og utvikle GMO-er i fremtiden, slik at de ikke blir utviklet basert på et ønske om profitt. 
  • At det skal være åpenhet fra produsenter om bruken av genredigerte organismer i alle ledd av produksjonen. 
  • At det skal være krav om sporing og merking av GMO-produkter.
Del denne saken