Forsvaret

SU mener vi er nødt til å styrke det norske forsvaret. Vi er nødt til å bruke pengene på det som trengs for å sikre våre nærområder, spesielt kystområdene. De siste tiårene har for mye penger og ressurser gått til tilstedeværelse og krigføring i andre land. Vi vil heller ha et forsvar som først og fremst handler om å forsvare Norge. 

Styrking av Heimevernet

Forsvaret må være til stede over hele landet, spesielt med tanke på vår lange, sårbare kyststripe. Om Norge havner i krig trengs det langt mer personell enn det som brukes i dag. Dette er oppgaven til Heimevernet, som er den største, men minst prioriterte grenen i forsvaret. SU vil at Heimevernet skal være en større brikke i Forsvaret, med bedre utrustning og trening. I tillegg vil vi gjenreise Sjøheimevernet som ble lagt ned i 2017.

Utvidelse av verneplikten

SU ønsker å beholde verneplikten, og å styrke og breie ut førstegangstjenesten. Gjennom å ta inn større kull som går til det militære forsvaret og til en modernisert versjon av siviltjenesten, som innebærer sivil samfunnsberedskap spesielt.

Arbeidsvilkår i forsvaret

En styrkning av det norske forsvaret innebærer en forbedring av arbeidsvilkårene for yrkesmilitære. De sliter med lav basislønn, dårlige pensjonsvilkår, og de færreste får kontrakter etter de er fylt 35, selv om de ønsker det. Altfor mange som ønsker en karriere i Forsvaret velger å bytte yrke fordi det gir en tryggere framtid. For å sikre et sterkt forsvar, er vi nødt til å ha mennesker som ønsker å jobbe der. SU mener at vi må øke basislønnen, styrke pensjonsordningen og øke antallet som blir tilbudt kontrakt etter de er fylt 35 år.

Digital sikkerhet

Verden er i dag helt avhengig av digitale verktøy for å løse mange samfunnskritiske oppgaver. Banker, sykehus, veitrafikksystemer, flyplasser, vanndistribusjon og nasjonens strømforsyning er alle sårbare for digitale angrep. Om noen av disse systemene blir angrepet, selv en kort periode, vil det ha enorme økonomiske og menneskelige konsekvenser. Som en av de mest digitaliserte nasjonene i verden må vi være sikre på at disse systemene er trygge mot digitale angrep. Derfor må vi øke investeringen i forebyggende datasikkerhet på et nasjonalt plan, og gi flere midler til Cyberforsvaret.

Forsvarsallianser 

Norge må bli mindre avhengig av NATO, og styrke samarbeidet med de andre nordiske landene. For å minske Norges avhengighet til NATO er NORDEFCO-samarbeidet i Norden sentralt. Samarbeidet bør videreutvikles til en forsvarsallianse som fokuserer på felles nordisk forsvarsevne, og dermed være det som legger grunnlaget for en nordisk forsvarsallianse. Det norske forsvaret må kunne samarbeidet med de andre nordiske landene på alle plan, og det innebærer blant annet å ha militære øvelser sammen. 

Fredelige løsninger

Norge har lang tradisjon for å være en fredsnasjon. Konfliktløsning og bidrag til forsoning er en viktig del av norsk utenrikspolitikk. Da må vi som nasjon nettopp jobbe for fredelige løsninger. Norge bør i større grad ta på seg rollen som fredsmekler og fasilitere for diplomatiske løsninger på voldelige kriger og konflikter. 

SU vil:

 • Øke egen forsvarsevne.
 • At Norge skal jobbe aktivt for å danne en nordisk sikkerhetsordning som på sikt kan erstatte norsk NATO-medlemskap.
 • Styrke NORDEFCO-samarbeidet til å bli en fullverdig forsvarsallianse.
 • I større grad ha militærøvelser med de andre nordiske landene.
 • Øke basislønnen i Forsvaret, styrke pensjonsordningen, og gi flere kontrakter til de
  som ønsker å fortsette etter 35 år.
 • Øke antallet som blir tatt inn til førstegangstjeneste.
 • Gi flere midler til materiell, utdanning, og øving av Heimevernet.
 • Gjenoppreise Sjøheimevernet.
 • Øke overvåkning av havområdene våre, i lufta og til sjøs.
 • Investere i ubåter som et avskrekkingsmiddel.
 • Investere i digital infrastruktur og sikkerhet, samt Cyberforsvaret.
 • Øke mengden totalforsvaret øver på sivile krisesituasjoner.
 • Kun delta i internasjonale militære operasjoner ledet av FN, for å forhindre grove
  overgrep mot sivile.
Del denne saken