Fornybar energi

solar panels on green field

I tillegg til at vi må redusere energibehovet så mye som mulig, er det også behov for mer grønn energi. Norge må videreutvikle de fornybare energiressursene sine, uten at det går ut over naturmangfoldet. Sosialistisk Ungdom mener at den samlede fornybare kraftproduksjonen i Norge må økes, slik at den fornybare energien kan brukes til å kutte utslipp av klimagasser.

Mange av de fornybare energitypene er i dag relativt nye næringer, og det kreves derfor politiske prioriteringer og satsning på området for å utvikle de beste løsningene. Her må staten ta ansvar og satse hardt på forskning, og samtidig øke antall studie- og utdanningsplasser. Sosialistisk Ungdom mener at Norge, som en stor produsent av olje og gass, må ta ansvar for å bygge ut mer fornybar energi, og bruke denne til å kutte utslipp av klimagasser i Norge. 

SU krever:

  • En utfasing av bruken av fossil energi i Norge gjennom å satse på energieffektivisering både i bygg og industri.
  • At det bygges ut ny fornybar energi som kan erstatte fossil energi. Kraftutbygging kan gjøre store endringer i og skade på naturen, og derfor må vi veie utbygging opp mot naturinngrep.
  • Satsing på nye former for fornybar energi, blant annet andregenerasjons biodrivstoff, biogass, geoenergi, solenergi, og flytende havvind.
  • At felleskapets eierskap til våre fornybare energiressurser sikres. SU vil holde på hjemfallsretten og sikre fellesskapet sitt eierskap i Statkraft.
  • At flere studie- og utdanningsplasser innenfor fornybar energi lyses ut og færre innafor petroleumsfag. 
  • At yrkesfagene innen fornybar energi styrkes for å ivareta framtidige behov.
Del denne saken