Fornybar energi

Bilde: Dan Meyers

Mange av de fornybare energitypene er i dag relativt nye næringer, og det kreves derfor politiske prioriteringer og satsning på området for å utvikle de beste løsningene. Her må staten ta ansvar og satse hardt på forskning, og samtidig øke antall studie- og utdanningsplasser. Sosialistisk Ungdom mener at Norge, som en stor produsent av olje og gass, må ta ansvar for å bygge ut mer fornybar energi, og bruke denne til å kutte utslipp av klimagasser i Norge. 

SU krever:

  • Fase ut bruken av fossil energi i Norge gjennom å satse på energieffektivisering både i bygg og industri.
  • Bygge ut ny fornybar energi som kan erstatte fossil energi. Kraftutbygging kan gjøre store endringer i og skade på naturen, og derfor må vi veie utbygging opp mot naturinngrep.
  • Satse på nye former for fornybar energi, blant annet andregenerasjons biodrivstoff, biogass, geoenergi, solenergi, og flytende havvind.
  • Sikre fellesskapet sin eierskap til våre fornybare energiressurser. SU vil holde på hjemfallsretten og sikre fellesskapet sitt eierskap i Statkraft.
  • At flere studie- og utdanningsplasser innenfor fornybar energi lyses ut og færre innafor petroleumsfag. 
  • At yrkesfagene innen fornybar energi styrkes for å ivareta framtidige behov. 
Del denne saken