Fornybar energi

Vi må redusere energibehovet så mye som mulig, men også skape mer grønn energi. Norge må videreutvikle de fornybare energiressursene sine, uten at det går ut over naturmangfoldet. Sosialistisk Ungdom mener at den samlede fornybare kraftproduksjonen i Norge må økes, slik at den fornybare energien kan brukes til å kutte utslipp av klimagasser.

Havvind, solkraft, hydrogen, grønn skipsfart, karbonfangst og lagring, bioindustri og batteriproduksjon er blant løsningene vi ønsker å satse på i Norge. Solceller er lett antennelige når det er for varmt. Det gjør Norge spesielt godt egnet til å utvikle solenergi fordi det kaldere klima gjør at solcellene ikke tar fyr. Offshore vindkraft kan komme både i form av bunnfaste og flytende vindmøller. Her sitter Norge allerede på mye verdifull kunnskap. Samtidig må man være oppmerksom på at bunnfaste vindmøller kan være utfordrende for dyrelivet på havbunnen og vi må også her ta naturhensyn. 

Norske ingeniører er i dag for bundet opp i fossile prosjekter innen olje og gass. Det kreves derfor politiske prioriteringer og satsinger på området for å utvikle de beste løsningene. Her må staten ta ansvar og satse hardt på forskning, og samtidig øke antall studie- og utdanningsplasser. SU mener at Norge, som en stor produsent av olje og gass, må ta ansvar for å bygge ut mer fornybar energi, og bruke denne til å kutte utslipp av klimagasser i Norge. Som et av verdens rikeste land er vi et av landene som er best egnet til å gjennomføre en grønn omstilling.

SU vil:

  • Fase ut bruken av fossil energi i Norge gjennom å satse på energieffektivisering både i bygg og industri.
  • Gjennomføre et prosjekt for storstilt energieffektivisering av private og offentlige bygninger for å redusere strømforbruket. 
  • At det bygges ut ny fornybar energi som kan erstatte fossil energi. Kraftutbygging kan gjøre store endringer i og skade på naturen, og derfor må vi veie utbygging opp mot naturinngrep.
  • Satsing på nye former for fornybar energi, blant annet havvind, solkraft, hydrogen, grønn skipsfart, karbonfangst og lagring, bioindustri og batteriproduksjon.
  • Ha en fullskala utbygging av strømnettet.
  • At fellesskapets eierskap til våre fornybare energiressurser sikres. SU vil holde på hjemfallsretten og sikre fellesskapet sitt eierskap i Statkraft.
  • At flere studie- og utdanningsplasser innenfor fornybar energi lyses ut, samtidig som det blir færre studieplasser i petroleumsfag. 
  • At yrkesfagene innen fornybar energi styrkes for å ivareta framtidige behov.
Del denne saken