Finans

Bank- og finansvesenet kan spille en viktig rolle i å kanalisere penger dit det er behov for investeringer og gi folk mulighet til å flytte forbruk i tid gjennom sparing og lån. Dagens finanssektor er altfor omfattende. Dette kom tydelig til uttrykk i kjølvannet av finanskrisen i 2008, da den amerikanske staten måtte redde bankene som hadde spekulert seg til krise fordi de var “too big to fail” – de satt rett og slett på for mye av verdiene i samfunnet til at politikerne ville leve uten dem. Det bør derfor innføres en egen sikkerhetsavgift som sikrer at bankene betaler for den risikoen de påfører resten av samfunnsøkonomien. Spredt eierskap i banknæringen er også avgjørende for å hindre at noen finansinstitusjoner blir «too big to fail» eller får for mye markedsmakt.

For å forhindre dannelse av monopol eller oligopol i finansnæringen, altså at alt eller det meste av tilbudet på et marked kommer fra ett eller noen få selskaper, må man bryte opp dominerende forretningsbanker, sikre sparebankene og på sikt kjøpe opp private forretningsbanker for å sikre demokratisk kontroll over finanssektoren.

Det kan være hensiktsmessig å nasjonalisere en del banker for å sikre offentlig, demokratisk kontroll over kapitaltilgang, og for å hindre kriseskapende finansspekulasjon. Dette kan i tillegg gi demokratiske organer bedre mulighet til å sørge for at arbeiderstyrte bedrifter får tilgang til kapital, og innovasjon i sammenheng med klima og miljø.

En annen mulighet er demokratisering gjennom å organisere banker som forbrukerkooperativer, slik at kundene i bankene er dem som sitter med makta. Dette kan være hensiktsmessig både for større og mindre banker, og kan bidra til at bankene ikke tar for store risikoer med forbrukernes kapital, som følge av at målet for bankene i større grad blir å bevare kapital enn å skape profitt. 

SU vil:

  • Innføre en aktivitetsskatt i finanssektoren for å sikre fellesskapet inntekter og for å begrense finansøkonomiens størrelse. 
  • Innføre en sikkerhetsavgift i banksektoren. 
  • Spre eierskap i den private banksektoren.
  • Nasjonalisere de største bankene.
Del denne saken