Elevdemokrati og elevrettigheter

Photo by Scott Webb 

Eleven skal ha innflytelse over egen skolehverdag og derfor er elevdemokrati så nødvendig. Derfor må elevråd ha reell innflytelse og bli invitert inn i de rommene hvor beslutninger som angår dem tas. Alle fylkeskommunale og kommunale organ for utdanning må derfor ha elevrepresentasjon.

Økonomisk støtte er en forutsetning for å sikre elevrådet uavhengighet overfor skoleledelse og ellers opprettholde et høyt aktivitetsnivå. Slik bidrar man til at elever har mulighet til å bli hørt, også på skoler som er dårlige på å legge til rette for elevdemokrati og elevmedbestemmelse.

Rektor må etter dagens lovverk jobbe for å styrke de forskjellige organene på skolen. Likevel vet vi at det varierer fra skole til skole hvordan elevrådet fungerer. Djupedalutvalget foreslår å stille klare krav til rektor om å skolere elevrådet. Det må egentlig rektor allerede etter Barnekonvensjonen. Der det ikke følges opp vil Sosialistisk Ungdom, i tråd med Djupedalutvalget, gi Barneombudet sanksjonsmuligheter mot rektor.

Mange viktige avgjørelser som påvirker elever tas i skolestyret. For å styrke elevens stemme, vil Sosialistisk Ungdom at elevrådet skal ha rett på én representant i skolestyret. I spesielle avgjørelser som direkte påvirker elever, som hvilket ordensreglement skolene skal ha, skal ungdommens bystyre eller tilsvarende organer være med å utforme regelverket.

Når en skole skal ansette nye lærere, er det vanligvis et styre bestående av rektor og en representant for lærerne som bestemmer. Siden elevene skal jobbe med den nye læreren hver eneste dag, mener Sosialistisk Ungdom det er naturlig at også elevrådet har en representant i dette styret.

Norske arbeidstakere har rett til å streike. Den samme rettigheten har ikke elever. Det vil ligge liten reell makt bak en elevstreik, men likevel gir den elevene en mulighet til å sette problemer på dagsorden. Derfor mener Sosialistisk Ungdom at elever burde ha retten til å streike.

SU krever:

  • At et fungerende elevdemokrati skal være et krav til hver skole
  • Undervisningsevalueringer fra ungdomstrinnet og mulighet for elevsamtaler med tredjepart
  • Gi elever rett til å streike
  • Gi barneombudet sanksjonsmuligheter ovenfor skoler som ikke gir elevrådene den oppfølginga de har krav på
  • Gi elevrådet én plass i skolestyret
  • At ungdommens bystyre eller tilsvarende organ skal være med i utarbeidelsen av skolenes ordensreglement
  • Gi elevrådet én plass i ansettelsesstyret
  • Gi elever rett til å streike
Del denne saken