Elevdemokrati og elevrettigheter

Eleven skal ha innflytelse over egen skolehverdag. Derfor er elevdemokrati så nødvendig. Elevråd må ha reell innflytelse og bli invitert inn i de rommene hvor beslutninger som angår dem tas. Alle fylkeskommunale og kommunale organ for utdanning må derfor ha elevrepresentasjon. 

Økonomisk støtte er en forutsetning for å sikre elevrådet uavhengighet overfor skoleledelse og ellers opprettholde et høyt aktivitetsnivå. Elevrådet får ofte alt for lite penger og elevens stemme blir ikke hørt. Det handler om å prioritere pengene riktig. Man har ofte råd, det handler bare om å prioritere elevens stemme. Slik bidrar man til at elever har mulighet til å bli hørt, også på skoler som er dårlige på å legge til rette for elevdemokrati og elevmedbestemmelse.

Foto: SV

Rektor må etter dagens lovverk jobbe for å styrke de forskjellige organene på skolen. Likevel vet vi at det varierer fra skole til skole hvordan elevrådet fungerer. Djupedalutvalget foreslår å stille klare krav til rektor om å skolere elevrådet. Det må egentlig rektor allerede etter Barnekonvensjonen. Der det ikke følges opp vil Sosialistisk Ungdom, i tråd med Djupedalutvalget, gi Barneombudet sanksjonsmuligheter mot rektor.

Mange viktige avgjørelser som påvirker elevene tas i skolestyret. For å styrke elevens stemme, vil Sosialistisk Ungdom at elevrådet skal ha rett på én representant i skolestyret. I spesielle avgjørelser som direkte påvirker elever, som hvilket ordensreglement skolene skal ha, skal ungdommens bystyre eller tilsvarende organer være med å utforme regelverket.

Når en skole skal ansette nye lærere, er det vanligvis et styre bestående av rektor og en representant for lærerne som bestemmer. Siden elevene skal jobbe med den nye læreren hver eneste dag, mener Sosialistisk Ungdom at også elevrådet skal bli representert i dette styret. 

Norske arbeidstakere har rett til å streike. Den samme rettigheten har ikke elever. En forutsetning for demokrati er retten til å ytre og organisere seg. Derfor mener Sosialistisk Ungdom at elever skal  ha retten til å streike.

SU vil:

  • At et fungerende elevdemokrati skal være et krav til hver skole.
  • Ha undervisningsevalueringer fra ungdomstrinnet og mulighet for elevsamtaler med tredjepart.
  • At elever får rett til å streike.
  • At barneombudet skal ha sanksjonsmuligheter ovenfor skoler som ikke gir elevrådene den oppfølginga de har krav på.
  • At elevrådet skal ha én plass i skolestyret.
  • At ungdommens bystyre eller tilsvarende organ skal være med i utarbeidelsen av skolenes ordensreglement.
  • At elevrådet skal ha én plass i ansettelsesstyret.

Del denne saken