Dyrevelferd

Dyretesting

Dyretesting av kosmetikk og husholdningsprodukter er en dårlig praksis av flere grunner; forsøksdyrene blir påført smerte, får varige skader og sykdommer. Ofte resulterer produkttestingen i at dyrene dør, eller blir så syke at de må avlives. Sammenlignet med nyere teknologi, er dessuten dyretesting en vitenskapelig upålitelig metode, som ikke alltid gir god nok kvalitetssikring. Dyretesting blir likevel mye brukt, fordi det er økonomisk lønnsomt.

Det er i dag ikke tillatt å dyreteste ingredienser til bruk i kosmetikk eller ferdige kosmetiske produkter innenfor EU og EØS-land. Også import av slike varer er forbudt. Dessverre gjelder dette forbudet kun kosmetiske produkter.

Dyretesting av husholdnings og hudpleieprodukter er unødvendig, og medfører uakseptable lidelser. SU krever derfor at man slutter med dyretesting på alle felt der det eksisterer gode, alternative forsøkmetoder.

Norecopa er Norges eneste kompetansesenter for alternativer til dyreforsøk, men de mottar ingen prosjektmidler og kan derfor ikke drive fruktbar forskning på alternativer til dyreforsøk der det fortsatt er behov for det. SU ønsker derfor å øke støtten til forskning på disse alternativene, gjennom å iverksette et vedtak Stortinget allerede gjorde i 2003; å opprette et statlig fond for alternativer til dyretesting. Disse midlene bør blant annet gå til å støtte Norecopa.

Sirkusdyr

At ville dyr som elefanter blir tatt ut av sitt naturlige miljø utelukkende for å fungere som underholdning for mennesker på sirkus, mener SU at ikke kan rettferdiggjøres på noen måte. Sirkusdyrene tvinges til å leve på en måte som ikke ivaretar deres naturlige atferd og behov, i noen tilfeller ved bruk av vold.

Mattilsynet har allerede foreslått å forby bruk av eksotiske dyr i sirkus. Sosialistisk Ungdom ønsker å ta faglige råd på alvor, og krever derfor et man forbyr sirkus å bruke dyr som underholdning.

Kjæledyr og annet dyrehold

Å ha kjæledyr er et privilegium og ikke en rettighet. Dessverre mishandles og vanskjøttes alt for mange dyr i Norge i dag. På tross av dette viser ikke myndighetene vilje og evne til å prioritere dyrs velferd. I Norge har vi en god dyrevelferdslov, men den viser seg å ha liten betydning i praksis når dyrevernsaker ikke følges opp og lovbryterne ikke straffes. SU krever at dyrevelferdsloven følges opp.

I dag lever det mellom 100.000 og 120.000 krypdyr ulovlig i Norge. Flere av disse hobbydyrene krever bestemt temperatur og luftfuktighet, hold av dyrene er derfor mer komplisert. I dag finnes det lite kursing og veterinærhjelp for eiere eller dem som går til anskaffelse av disse dyrene. Dersom dyrene blir syke eller trenger medisinsk hjelp ved for eksempel fødsel står eieren i fare for fengselsstraff. For å sikre god dyrevelferd ønsker SU å legalisere de 18 artene anbefalt av Mattilsynet, Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) og Norsk Herpetologisk Forening (NHF) gjennom ”Positivlisten”. Ved å legalisere et utvalg av dyrene som bor i Norge kan myndighetene få oversikt over bestanden, kursing kan gis til dem som avler og selger dyrene, og veterinærhjelp kan gis til dyr som trenger det.

I dag ligger tilsynsmyndigheten for dyrevelferd og dyrevernsaker hos Mattilsynet. Dette fungerer ikke godt nok. Derfor ønsker SU å opprette et eget Dyreverntilsyn med tilsynsmyndigheten for dyrevern og dyrevelferd, både i landbruket og ellers.

Det er mangelfull oppfølging av dyrevernsaker også i politiet. Derfor trenger vi en egen avdeling for dyrevernsaker i politiet med egne ressurser og spisskompetanse på dyrevern. Ordningen om ble iverksatt i Stockholm viser at det er et stort behov for en slik enhet. Samarbeid mellom politimyndigheter og tilsyn er avgjørende for behandlingen av dyrevernsaker. En egen dyrevernsavdeling i politiet vil bidra til dette samarbeidet.

Et eget Dyreverntilsyn og en politienhet for dyrevern er med på å støtte opp om dyrs egenverdi. Alle dyr har rett på å leve under verdige forhold og beskyttes mot unødige påkjenninger, uansett hvilket nyttebruk de har for oss. Samtidig vet vi også at det ofte finnes grunner til å ta livet av dyr ut fra hensyn som regulering av bestanden, eksempelvis selfangst.

SU ønsker å gå foran i å kreve tiltak som setter dyrs velferd mer i sentrum på alle områder der vi har dyrehold, og som sikrer en fornuftig dyrevelferdspolitikk.

SU vil:

  • Øke støtten til kompetansesentre slik som Norecopa, for utvikling av bedre forsøksmetoder der det i dag ikke finnes gode nok alternativer til dyreforsøk
  • Erstatte dyreforsøk med alternative metoder som er både etisk og vitenskapelig akseptable der det er mulig.
  • Styrke dyrevelferden i oppdrettsnæringen, gjennom hele produksjonssyklusen, og styrke Mattilsynets sanksjonsmuligheter. Dagens bruk av rensefisk må fases ut.
  • At ”Positivlisten” legaliseres for å sikre god dyrevelferd til alle dyr i Norge.
  • At tilsynsmyndigheten for dyrevelferd og dyrevernssaker skilles ut til et eget dyreverntilsyn.
  • At det opprettes en egen enhet for dyresaker innenfor politiet, etter modell fra Djurpolisen i Stockholm.
  • Ha strengere reguleringer av kjøp og salg av kjæledyr, herunder et system som fanger opp og forbyr dømte dyremishandlere å kjøpe dyr.
  • Å se på muligheter for krav om å tilby kurs i hundehold eller andre dyr for forhandlere.
Del denne saken