Bolig

Boligpolitikk er et spørsmål om fordeling og velferd, men i dag er det noen som tjener seg rike på å eie boliger samtidig som andre andre er nødt til å bruke store deler av sin økonomi på å leie et sted å bo. Stigende boligpriser og liten grad av regulering fører til at stadig flere sliter med å komme seg inn på boligmarkedet.

Boliger skal være hjem – ikke spekulasjonsobjekter.

SU vil:

  • Etablere en tredje boligsektor utenfor det kommersielle boligmarkedet.
  • Øke skatten på sekundærbolig.
  • Se på muligheten for skattlegge bolighaier ved å innføre skatt for å leie ut to eller flere boliger.
  • Legge om og øke bostøtten slik at flere med lav inntekt kan bo trygt.
  • Styrke Husbanken slik at det åpnes for at flere grupper kan få startlån, og at man sikrer tilstrekkelig boligbygging i distriktet.
  • Etablere en selvfinansierende tilskuddsordning der Husbanken kan gå inn med en eierandel i boliger tilsvarende egenkapitalkravet, som medfinansiering til låntakere som har betalingsevne, men mangler egenkapital. Ved salg tar Husbanken sin andel av tap eller gevinst.
  • Etablere «leie til eie»-ordninger som gjør at en person kan leie en bolig av kommunen hvor leieutgiftene fungerer som nedbetaling av lån, slik at det er mulig å opparbeide seg nok egenkapital til å ta over boligen over noen år.
  • Øke bostøtta. I dag er det færre som får bostøtte enn før. Vi vil at alle som trenger det skal få muligheten til å bo trygt i en bolig. Da må bostøtta økes, ikke kuttes.
  • Sørge for progressiv beskatning av bolig og annen eiendom.
Del denne saken