Barnevern

Foto: SV

For å redusere bruken av kommersielle barnevernstjenester må vi styrke det kommunale og statlige barnevernet. SV foreslår en kraftig nasjonal satsing som sikrer økt kompetanse og flere barnevernspedagoger med tid til å se og følge opp hvert enkelt barn og deres familier. Dette er nødvendig for å sikre at barn og ungdom får hjelp tilpasset deres individuelle forutsetninger og behov. Ungdom skal dessuten ha rett til ettervern fram til de fyller 25 år.

SU vil:

 • At barn sin rett til medvirkning skal inkluderes i alle relevante paragrafer i barnevernsloven. Barn sin stemme skal bli hørt og vektlagt i saker som angår dem.
 • Sikre at alle som skal jobbe med barn og familier får god kunnskap om vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt.
 • Innføre autorisasjon av sosionomer og barnevernspedagoger.
 • Utvikle og oppskalere flere barneverntiltak i offentlig regi, og i samarbeid med ideelle aktører, for bruk i den kommunale barnevernstjenesten.
 • Rekruttere flere fosterhjem, særlig med minioritetsbagrunn, og styrke barnevernets oppfølging og veiledning i fosterhjemmene.
 • At fosterhjemmene skal få bedre sosiale og økonomiske rettigheter.
 • At myndighetsutøving i barnevernet skal utføres av det offentlige, ikke private aktører.
 • At statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom) får utvidet mandat til å undersøke alvorlige saker i barnevernet.
 • Styrke det forebyggende og tverrfaglige arbeidet i alle tjenester inn mot barnevernsreformen.
 • At barnevernet skal ha ansvar for alle enslige mindreårige asylsøkere, også mellom 15 og 18 år, for å sikre at alle barn får den omsorgen, tryggheten og barnefaglige oppfølgingen de har krav på.
 • Avskaffe anbudsregimet i barnevernet. Enkeltbarn og deres tilbud skal ikke settes ut på anbud. SU vil ha et offentlig tilbud og langsiktige samarbeid med ideelle aktører i tillegg.
 • Fase ut kommersielle aktører i barnevernet og erstatte det med offentlige tilbud, supplert av ideelle.
 • Øke bemanningen i det kommunale barnevernet, og innføre en veiledende bemanningsnorm.
Del denne saken