Automatisering og robotisering

Historisk har den teknologiske utviklingen skapt flere jobber enn den har tatt. Nå står vi overfor et teknologisk skifte der ikke bare manuelle yrker forsvinner. Det gir muligheter og utfordringer. Derfor er det viktig at vi har en sosialistisk forståelse av utviklingen og styrer utviklingen til det beste for folk og klima. 

Med automatiseringen i samfunnet har vi nå muligheten for å jobbe mindre og leve litt mer. Den nye teknologien kan gi fantastiske muligheter og gjør sekstimersdagen  til en enda mer realistisk mulighet. 

Den nye teknologien endrer arbeidshverdagen. Dette stiller krav til en moderne og oppdatert skole, som gir den norske fagarbeideren kompetanse som maskiner ikke kan erstatte. Samtidig er det ikke nødvendigvis lenger slik at billig arbeidskraft kreves for billig produksjon, da høy produktivitet likestiller konkurranseevnen til land som Norge. 

Bildet er tatt av David Mark fra Pixabay

Man kan se på denne utviklinga med bekymring når flere yrkesgrupper ikke lenger trengs, jobber for ufaglærte blir fjernet og hele transportsektoren trues av selvkjørende transportmidler. Dette fører til at enda flere må ta høyere utdanning for å være kompetent nok for arbeidslivet. 

I tillegg gagner effektivisering oftest bedriftseieren og arbeiderne blir taperne, da bedriftseierne vil velge å investere mer i automatisering og robotisering, mens arbeiderne vil miste jobbene sine. For å unngå at bedriftseierne skal tjene seg rike på teknologiutviklinga, må beskatninga av eierne forbedres. I stedet for å innføre særskatt på roboter, mener SU at man må løse det overordnede problemet. Vi må øke skattleggingen av styrtrike teknologi-eiere for å løse fordelingsproblemet. 

Automatisering og robotisering har kommet for å bli og Norge bør ta del i denne utviklinga. Sosialistisk Ungdom ønsker at teknologiutviklinga skal være med å gjøre folks arbeidshverdag lettere. Færre vil trenge å ta tunge løft og slite seg ut. Det vil bli et behov for å øke antallet utdannede i tekniske fag for å imøtekomme morgendagens behov for teknologisk utvikling. Gjennom arbeidstidsreduksjon unngår vi at vanlige arbeidere mister jobbene sine, og heller arbeidsplasser og næringer får flere hender enn tidligere. 

SU vil: 

● At digital kompetanse blir tillagt større vekt under hele utdanningen. 

● At de tekniske yrkesfagene kontinuerlig moderniseres for å takle en automatisert arbeidshverdag. 

● At multinasjonale selskap, som tjener mest på teknologi, skal skattlegges på lik linje med nasjonale aktører.

● Innføre seks timers arbeidsdag

Del denne saken