Asyl og flyktninger

Hovedproblemet er at man ikke klarer å fordele flyktninger mellom seg og at det ikke er en rettferdig finansiering av flyktninghjelp og system for å sikre at menneskerettighetene blir oppfylt. 

Sosialistisk Ungdom er ufravikelige forkjempere for at menneskerettighetene og flyktningkonvensjonen skal følges. For å sikre det må man håndtere flyktningsituasjonen på en annen måte enn i dag.

Det må åpnes for å søke asyl via FN-institusjoners utestasjoner. FN-leirene, søknadsbehandlingen og andre deler av infrastrukturen må bygges opp drastisk. FN må videre få mandat til å behandle asylsøknader og fordele de mellom trygge land.

Det må opprettes en global mekanisme, med en rettferdig fordelingsnøkkel som tar hensyn til faktorer som innbyggertall og landets økonomi, som kan fordele kvoteflyktninger. Gjennom et forpliktende kvotesystem vil presset på nærområder dempes og sikre trygge reiseruter for flyktninger. Målet må være å bygge opp et effektivt system der hovedregelen er at mennesker søker asyl gjennom FN-systemet.

SU vil:

  • Verne retten til å søke asyl
  • Bygge opp FNs kapasitet og myndighet til å behandle og fordele flyktninger, med en global fordelingsnøkkel alle trygge land plikter å følge
  • Øke støtten til organisasjoner som bistår mennesker på flukt.
  • Forsvare retten til familiegjenforening.
  • at Norge starter arbeidet med en reform av Dublin-avtalene med sikt på jevnere
  • ansvarsfordeling mellom landene
  • Øke bistand øremerket til humanitære organisasjoner gjennom økning av
  • bistandsbudsjettet
  • at Norge ikke returnerer syriske flyktninger i henhold til Dublin-avtalen
Del denne saken