Abortrettigheter internasjonalt

Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) handler om retten til å bestemme over egen kropp, seksualitet og eget liv. Globalt er denne rettigheten truet av konservative krefter, og det er særlig retten til selvbestemt abort som er under angrep. Blant annet så vi at USA under Donald Trump, gjennom den såkalte “global gag rule”, strupet all føderal bistand til ikke-statlige organisasjoner som informerte om eller utførte abort. Dette gjorde livssituasjonen til kvinner i mange av verdens land vanskeligere og farligere. Heldigvis ble vedtaket opphevet av Joe Biden, men saken viser at kampen om kvinners selvbestemmelse alltid er under press. Abort er knyttet til nær sagt alle sider ved SRHR, og et angrep på retten til selvbestemt abort er et angrep på muligheten for informasjon og sikkerhet rundt eget liv og egen helse. Kampen for trygg abort er helt grunnleggende i kvinnekampen, og i dag holdes kvinner nede ved at de nektes råderett over egen kropp og liv.

SU mener at fokus på retten til selvbestemt abort, og SRHR for øvrig, må styrkes i norsk utenrikspolitikk. I dag fører Norge en svært feig utenrikspolitikk på dette området. På den ene siden påberoper vi oss å være et foregangsland for likestilling, samtidig som vi ikke tør å tale de konservative kreftene i FN imot. Slik bidrar Norge til at kvinner og jenter umyndiggjøres og deres rettigheter svekkes. Norge bør ta en tydeligere lederrolle i det internasjonale arbeidet rundt dette.

Internasjonale ikke-statlige organisasjoner er viktige for det internasjonale arbeidet for SRHR. Et godt eksempel på dette er Women on Waves, som arbeider med å gi kvinner tilgang til abort og prevensjon ved å tilby å utføre abort om bord på sine fartøy i internasjonalt farvann, der internasjonal havrett gjelder. Den beslektede organisasjonen Women on Web gir informasjon om hvordan kvinner selv kan utføre trygge aborter, og de har også prosjekter med droner og roboter utstyrt med abortpiller. Amnesty gjør også et viktig arbeid, blant annet ved å gi rettshjelp til kvinner som straffeforfølges etter en abort. SU mener dette er gode aksjonsformer, og støtter arbeidet til disse organisasjonene. Norge må jobbe for at de ikke hindres i å utføre sitt viktige arbeid, slik Women on Waves har blitt i blant annet Guatemala, i strid med havretten.

SU vil:

  • Øke norsk bistand til kvinneorganisasjoner og organisasjoner som jobber for SRHR. 
  • Støtte Women on Waves sine direkte aksjoner for abort.
  • At Norge, gjennom sin utenrikspolitikk, skal være tydelig på at kvinner skal ha selvbestemmelse over egen kropp og egne liv.
  • At Norge tar en ledende rolle innenfor FN og andre internasjonale organer og tar til orde for kvinners og jenters seksuelle og reproduktive rettigheter.
Del denne saken