Abort

Hun bestemmer! Avskaff nemdene

Sosialistisk Ungdom kjemper for kvinners selvbestemmelsesrett og frihet. Derfor vil vi avskaffe abortnemndene og tillate selvbestemt abort for kvinner, også etter 12. svangerskapsuke. 

Nemdordningen legger en unødvendig byrde på kvinner som allerede er i en uønsket og sårbar posisjon. De aller fleste kvinnene som må møte i nemnd får innvilga abort. Det betyr at nemndene i praksis kun er til for å fortelle oss at vi gjør noe galt og at vi ikke vet best selv. Å måtte møte opp og overbevise to ukjente leger om å få lov til å avbryte et svangerskap kan i tillegg oppleves umyndiggjørende og belastende.

Abort etter 12. svangerskapsuke innebærer svært sjeldent komplikasjoner for kvinnen i ettertid. Å tillate selvbestemt abort etter 12. svangerskapsuke handler derfor utelukkende om valgfrihet. Når bestemmelsen ligger hos en nemnd sier vi som samfunn at kvinner ikke er skikket til å ta valget selv. 

I dag er det abortnemnder som innvilger eller avslår abortsøknader etter uke 12 og 22, ut fra lovbestemte kriterier. Disse kriteriene er strengere jo lenger ut i graviditeten kvinnen har kommet. Etter uke 18 kreves det – i tillegg til andre kriterier – at det må foreligge “særlig tungtveiende grunner”. Det gjennomføres ekstremt få aborter etter uke 18.  Det er ingen som velger en senabort fremfor en abort tidligere i graviditeten. Å opprettholde egne kriterier for kvinner som ønsker abort etter uke 18 er ikke hensiktsmessig, men kun ekstremt belastende for kvinner som allerede er i en vanskelig situasjon.

Forkjemperne av nemndordning argumenterer ofte for at selvbestemt abort vil føre til en økning i aborter utført etter 12. svangerskapsuke. Dette er et feilslått argument som ikke har rot i virkeligheten. Kvinnen har en åpenbar egeninteresse i at aborten utføres tidligst mulig i svangerskapet, og allerede i dag utføres 8 av 10 aborter før niende svangerskapsuke. I blant annet Nederland, Island og Storbritannia har kvinner full selvbestemmelse frem til uke 22 og 24 uten at dette har ført til en økning i antall senaborter.

Høyresidas angrep på abortloven

Høyresida har gang på gang vist at de er villige til å ofre kvinners selvbestemmelse for politisk gjennomslag. 

I 2015 sendte Høyres helseminister Bent Høie ut et høringsforslag om å la fastleger reservere seg mot å henvise kvinner til abort på bakgrunn av egne samvittighetshensyn. Regjeringen snudde etter enorme reaksjoner i befolkningen, men det ble tydelig at selv 40 år etter abortlovens inntog må kvinners rett til selvbestemmelse fortsatt forsvares.

Juni 2019 vedtok Høyre, Venstre, FrP, KrF og Senterpartiet de første innskrenkningene i abortloven siden 1978. Lovendringen sier at kvinner som har blitt uønsket gravide med to eller flere fostre må søke en nemnd for å få innvilget rett til fosterreduksjon, også før uke 12. 

Det finnes ingen helsemessige begrunnelser for hvorfor fosterreduksjon skal behandles annerledes enn andre aborter, og forslaget ble vedtatt til tross for sterke reaksjoner fra regjeringens lovavdeling, samt majoriteten av helsepersonell og eksperter på feltet. Det ser ut til at Venstre, Høyre og Frp utelukkende godtok innskrenkningen for å vinne frem andre saker i regjeringsforhandlingene. Kvinners rett til å bestemme over egen kropp skal aldri være et politisk forhandlingskort for maktsyke politikere. Sosialistisk Ungdom krever at loven reverseres slik at fosterreduksjon blir selvbestemt.

Forebygging, ikke forbud

Kampen for å sikre kvinner bedre informasjon, tilbud og kvalitet på prevensjon går hånd i hånd med kampen for selvbestemt abort. Sosialistisk Ungdom kjemper for økt tilbud og kunnskap rundt særlig langtidsvirkende prevensjon (LARC). Opptil 8 av 100 kvinner blir gravide på p-piller i løpet av et år, mens mindre enn 1 av 100 blir gravide med spiral.

For Sosialistisk Ungdom er det viktig at alle kvinner i Norge får et godt helsetilbud, uansett hvor i landet de bor. Ansatte i skolehelsetjenesten, helsestasjoner for ungdom og annet helsepersonell må få informasjon og kursing i administrering av langtidsvirkende prevensjon.

Et hinder for mange jenter er at langtidsvirkende prevensjon er dyrt. Hormonspiral koster over 1000 kroner. Det er en stor engangsutgift mange kvinner ikke har råd til å betale. Siden 1. januar 2020 får alle kvinner mellom 16 og 22 år dekket deler av kostnadene for prevensjon. Sosialistisk Ungdom ønsker å utvide denne ordningen til å dekke alle kostnadene for langtidsvirkende prevensjon. Det er særlig viktig at ordninger utvides til å også gjelde jenter under 16 år, da de er ekstra sårbare for uplanlagt graviditet.

SU vil:

  • Avskaffe abortnemndordningen og innføre selvbestemt abort frem til levedyktighet. I dag er den grensa uke 22 .
  • Fjerne aldersgrensen på nødprevensjon i butikk (og bensinstasjon) slik at nødprevensjon blir mer tilgjengelig.
  • Reversere innskrenkingene i abortloven slik at kvinner selv kan velge fosterreduksjon uten å møte i nemnd.
  • At ansatte i ungdomshelsetjenesten, fastleger og gynekologer må gi informasjon og kursing i administrering av langtidsvirkende prevensjon.
  • Øke statens subsidieordning slik at prevensjonsmidlene blir gratis for brukerne.
  • Utvide subsidieordningen av prevensjonsmidler til å også bli gratis for jenter under 16 år.
Del denne saken