Krafteksport

Bilde: Anil Kumar Shrestha

Norsk vannkraft har vært og er avgjørende for utbygging av en kraftkrevende industri her i landet. Rimelig tilgang på ren og fornybar energi har gitt arbeidsplasser og næringsutvikling over hele landet. Dette fortrinnet vil SU fortsatt ta vare på og sikre. Forutsigbarhet og trygghet er viktig for industrien. Derfor vil vi fortsatt prioritere fornybar kraft til industrien gjennom ulike ordninger som sikrer dette.

Offentlig eierskap av kraftselskap er viktig, og må sikres. Vi må stille de samme kravene til offentlig eierskap for vindkraft som vi har for stor vannkraft. Økt eksport og økt forbruk krever store investeringer på strømnettet. Til nå har Statnett kunne bruke noe av fortjenesten fra eksport til disse investeringene, noe som har holdt prisveksten på nettleie nede for norske forbrukere.

Det er usikkert om denne subsidieringen kan opprettholdes etter norsk tilknytning til EUs energiunion. Derfor risikerer vi at regninga for krafteksport blir sendt hjem til norske forbrukere, på toppen av økte strømpriser. SU krever at det også i framtida skal være mulig å bruke inntektene fra krafteksporten til å redusere nettleien.

En balansert kraftutveksling med nabolanda våre er fornuftig for å sikra stabil tilgang på kraft, og kan medvirke til å fase ut klimafiendtlig kraftproduksjon i nabolandene våre. Norske kraftprodusenters fremste oppgave skal være å sikre trygg og tilstrekkelig kraft over hele landet. Tilgang på kraft til stabile og forutsigbare priser er viktig for industriell utvikling. For SU er det viktig å sikre norsk industri langsiktige og forutsigbare kraftavtaler. 

Energieffektivisering og økt kraftproduksjon er blant de viktigste tiltakene for å bedre tilgangen på kraft og sikre stabilt lave kostnader.Framtidas jobber skal være trygge, gode og grønne. SU er kritisk til økt eksport av vannkraft. Vi må foredle naturressursene våre, og sikre at verdiene kommer de mange, olle de få, til gode.

Del denne saken