Forside Nyheter SU støtter de streikende!

SU støtter de streikende!

På helgens landsstyremøte (1.-2. oktober) vedtok SU tre støtteuttalelser til de pågående streikene i Industri Energi, Norsk Lokomotivmannsforbund og Akademikerne. Les uttalelsene her.

 

Rettferdig lønn for alle – Støtteuttale for de streikende oljeservicearbeiderne (IE)

Onsdag, 21. september brøt forhandlingene mellom Industri Energi og Norsk Olje og Gass om oljeserviceavtalen.

Ansatte i oljeservice har hatt lavere lønn og generelt dårligere vilkår enn andre oljearbeidere ansatt i operatør, boring og forpleining. Etter at partene ikke ble enige tok Industri Energi ut over 300 oljeserviceansatte i streik.

Årsaken til streiken var å forhindre at gapet mellom forskjellige oljearbeidere ble større. Alle oljearbeidere er nødvendig i verdiskapingen, dette må gjenspeiles i arbeidsforholdene.

Onsdag, 28. september valgte Norsk Olje og Gass å bruke permitteringer som arbeidskamp. 350 oljearbeidere er nå permittert som er resultat av streiken. Industri Energi mener en Lockout ville vært ryddigere og at flere er permittert enn nødvendig.

Landsstyremøtet til Sosialistisk Ungdom støtter våre streikende kamerater i Industri Energi og deres lovlige kamp for en rettferdig lønn!

 

 

Sikkerhet er ingen lek – Støtteuttalelse for de streikende lokførerne (NLF)
29. september brøt forhandlingene sammen mellom LO Stat og Spekter. Årsaken er at NSB ikke ønsker å opprettholde dagens kompetansekrav til lokførere.

Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) har tatt ut 71 lokførere i streik fordi sikkerhet på jernbanen ikke skal være opp til hvert enkelt selskap. Det bør innføres en nasjonal standard for kompetanse for å kjøre tog i Norge.

Lokførere er ansvarlig for opp til 700 reisende i så mye som 200 km/t. Godstog kan veie flere tusen tonn og ha gods til en verdi av titalls millioner kroner. Dyktige og kompetente lokførere er avgjørende for sikkerheten på jernbanen. Det er på tide NSB anerkjenner dette og innfrir kravene til Norsk Lokomotivmannsforbund.

Sosialistisk Ungdoms landsstyre støtter de streikende lokførerne og deres kamp for en trygg jernbane!

lokførerstreik4

 

 

Trygg pasientbehandling – Støtteuttalelse for de streikende sykehusansatte (Akademikerne)

7. september brøt Akademikerne og Spekter forhandlingene over uenighet om legenes arbeidsplan. Dagens turnusordning risikerer at leger må jobbe 60-timers arbeidsuke, 38 uker på rad. Spekter ønsker også å gjøre arbeidsavtalene individuelle for hver enkelt lege, heller enn kollektive avtaler, slik det er tradisjon for. Dette vil føre til at arbeidsgiverne får full kontroll over arbeidstiden til alle legene som jobber over 60 timer i uka.

Derfor tok Akademikerne ut nærmere 200 medlemmer i streik.

27. september møtte partene igjen til mekling. Akademikernes forslag om kollektiv og forsvarlig arbeidstidsordning ble avvist av Spekter, som foreslo en byråkratisk krevende løsning som ville trukket midler fra pasientbehandlingen.

Forutsigbarhet og forsvarlig bruk av ressurser er viktig for å kunne tilby gode sykehustjenester, derfor endte møtet i en videre opptrapping av streiken, som nå omhandler 595 ansatte ved 15 sykehus og er den lengste legestreiken i historien.

Streiken setter ikke liv og helse i fare, men kan bli møtt med krav om tvungen lønnsnemd.

Sosialistisk Ungdoms landsstyre støtter de streikende akademikernes lovlige kamp for en mer forutsigbar turnus for leger og en tryggere pasientbehandling!

Streik_sykehus

 

Rettferdig hviletid – Støtteuttalelse for de streikende i energisektoren (EL og IT-forbundet og Delta Energi)

Fredag 23. September brøt meklingene sammen mellom EL og IT Forbundet, Delta Energi og KS Bedrift, og 216 ansatte i energisektoren ble tatt ut i streik. Dette er nå trappet opp til 502 ansatte ved 30 ulike energibedrifter.

Bakgrunnen for streiken er at KS Bedrift ønsker å gjøre om på hviletidsordningen for de ansatte. De ansatte går såkalte beredskapsvakter, der de må stå parate til å rykke ut hele døgnet om noe skulle skje med energinettet. Vaktene er på en hel uke i strekk, og de ansatte har som regel slike vakter hver femte uke. Fram til nå har de fått en time fri per femte time de har vært på beredskapsvakt, men dette vil KS Bedrift endre til en time fri per sjuende time, noe som vil føre til at de ansatte vil miste nesten 10 hviledager i året. Det er Regjeringas brutale angrep på Arbeidsmiljøloven som gjør arbeidsgivers krav mulig.

Energimontørene møter stadig større utfordringer, med mer ekstremvær, større områder de har ansvar for, og tøffere krav til responstid om det skulle skje noe. Å frata de ansatte nødvendig hvile når de utsettes for stadig større påkjenninger i jobben er helt urimelig.

SU støtter opp om de streikende og deres krav om å beholde hviletidsordningen!

Streik_energi

Del SU støtter de streikende! på: